6 diwrnod sydd wedi newid ein bywydau

Mae'r ychydig ddyddiau diwethaf wedi bod mor wahanol, y naill o'r llall. Mae pob un wedi cael blas gwahanol, yn drueni bod y blas mor bolareiddio, tra bod y melys yn troi’n sur i rai, mewn eraill mae’n digwydd y ffordd arall. I bawb, mae'r blas cefndir o fustl, fel Dydw i ddim yn ideolegydd ac nid fy mhwnc yw hwn, dywedaf wrth y chwe diwrnod yn gadael y swydd yn y categori anghywir am beidio â chael polisi. 

tegus2 Diwrnod 1 Ddydd Iau roeddem yn weriniaeth sofran rydd, dywedant yn annibynnol, anhysbys i lawer o bobl gawod fach ar gartograffeg, fel pan ddywedant wrthym ble mae Togo ac mae gennym atgof gwael o'r chweched radd. Am hanner dydd es i adref, oherwydd ei bod yn beryglus cerdded i lawr y stryd, roedd yn ymddangos yn hurt meddwl y gallai hyn ddigwydd mewn dinas mor arferol, os gellir galw arferiad oherwydd bregusrwydd y tymor glawog sydd ar ddod.

Diwrnod 2 Ddydd Gwener daethom yn anghytuno â Sefydliad Taleithiau America, lle synnodd cyfarfod y Cyngor Parhaol gan y bygythiadau a ddatganwyd gan y llysgennad i'r corff hwn, gan gydnabod yn unfrydol ei bod yn ymddangos bod pethau'n mynd yn wael iawn. Fe wnes i ddiflasu gartref, heb ddim i'w wneud, gyda'r plant yn yr ysgol a ddim eisiau ysgrifennu ... mae'n anodd mwynhau gwyliau gorfodol, pan nad oes llawer o gynlluniau a llawer i'w wneud yn y swyddfa, es i am dro ac ysgrifennu a presage o'r thema.

Diwrnod 3 Ddydd Sadwrn pasiais o flaen y tŷ arlywyddol i fwyta toesen, a gallwn weld yr holl symudiad yr oedd y meiri mewndirol wedi fy synnu ag ef, roedd y cyfan yn swnio mor gyffrous, er bod ofn yr hyn a allai ddigwydd drannoeth yn ddiddorol. Ymwelais â fy ffrind Buendía a thros ychydig o ddiodydd dywedodd wrthyf rai oraclau yn null Capten Haddock yn "The Three Unicorns." Roedd yn dda edrych ar ffilm Will Smith "Seven Pounds" a breuddwydio bod yna bobl dda yn y byd hwn, am eiliad roeddwn i'n meddwl pe bai pawb yn y wlad hon yn gwneud hyn unwaith.

Diwrnod 4  Ddydd Sul, roedd rhan fawr o'r byd yn gwybod beth a drosglwyddwyd dramor, bod yna bobl sy'n byw mewn barbariaeth o hyd, a sicrhaodd Hugo Chávez y bydd yn goresgyn y genedl hon ar unrhyw adeg. Nid oedd gennym Rhyngrwyd, dim trydan, na theleffoni gwladol. Nid oedd yn bosibl gadael y tŷ, heblaw llenwi'r tanc tanwydd mewn llinell hir a phrynu bwyd tun yn yr archfarchnad, rhag ofn. Bu'n bwrw glaw fel ym Macondo, pont a ildiodd yn y gogledd ac o'r diwrnod hwnnw ymlaen cawsom gyrffyw yn cychwyn am 9 yn y nos.

_MG_5505 Diwrnod 5  Ar ddydd Llun rydym yn byw mewn prynhawn o aflonyddwch, pobl ar y strydoedd gyda ffyn, cerrig, ni allwn hyd yn oed yn cyrraedd y siop ble roeddwn i eisiau i brynu gwely orthopedig, yna am y tro cyntaf dydd Llun yn amser hir doeddwn i ddim yn mynd i'r gwaith, dim ond oherwydd nad oes wedi gorfod mynd. Dywedodd y System Integreiddio Canolog Americanaidd SICA ei fod yn gorfod cau ein ffiniau i fasnach, ac mae fy hoff le i fwyta toesen yn anhygyrch, yr wyf yn dod o hyd iddi ar Facebook gyda arwydd tebyg i'r rhai a welais yn fy ysgol i yn yr ail radd, nid yw'r cof ond un o'm wyth mlynedd ydw ie: "28 Cydweithwyr Poblogaidd o Chwefror".

14526 Diwrnod 6  Ddydd Mawrth, ymgasglodd torf fawr yn y parc, ac er iddynt gyhoeddi o’u calonnau orau eu bwriad, datganodd Sefydliad y Cenhedloedd Unedig y Cenhedloedd Unedig y byddant yn gwneud popeth posibl i ymyrryd yn y wlad hon, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a amlygodd ei hun yn “gyd- noddwr y weithred ”. Roeddwn yn falch o weld angerdd yr holl dorf hon, er bod fy ffrind i'r pysgod bach aur wedi gwneud un o'i athroniaethau ar ôl y drydedd si: "Tybed a wnaethom ryddhau deuddeg aelod o gang gyda thatŵs ar eu talcennau, faint o'r bobl hyn fydd yn y cyffiniau" Fe wnaeth fy nifyrru ond gwnaeth i mi feddwl tybed a oes gan ein harweinwyr yr amser i argyhoeddi'r byd i gyd mewn llai na 72 awr.

Beth alla i ddweud, o’r llonyddwch bron yn ddiflas rydw i wedi dod i sylweddoli bod heddwch diniwed gwlad nad yw wedi cael rhyfel cartref confensiynol yn werthfawr, rydyn ni’n hwyr y glasoed, meddai fy ffrind Buendía “nid oherwydd heddychlonrwydd ond oherwydd maj3s ”. Nawr mae'r byd i gyd yn condemnio'r hyn a ddigwyddodd yma, er bod yn rhaid i chi fod yn y brifddinas i gael un o'r ddwy swydd bresennol a gweithio gyda 35 bwrdeistref wledig ar unwaith i ddarganfod beth maen nhw'n ei feddwl yn fewndirol. I grynhoi, mae'r ddwy brif safle wedi'u symleiddio mewn cyfesurynnau daearyddol wedi'u talgrynnu i funudau: y cyntaf bod coup, a'r llall yn olyniaeth gyfansoddiadol. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ddau ohonyn nhw'n ysgogi'r teimlad hwnnw'r diwrnod ar ôl colli gwyryfdod yn llythrennol.

Dyma pa mor gyffrous yw'r bywyd hwn, foneddigion, mewn chwe diwrnod mae bywydau mwy na 7 miliwn o bobl wedi newid sy'n siŵr o fynd trwy deimladau o'r fath, ynghyd â swm chwilfrydedd eu perthnasau a'u ffrindiau dramor y mae wedi bod yn anodd imi egluro beth beth sy'n digwydd yma. Ni wn ond ein bod yn mynd i ddod allan yn dda gyda hyn, ac y bydd yn rhaid i'r wlad gyfan gael ei thrawsnewid a fydd yn dod i ben mewn gwell cyflwr o fywyd ac aeddfedrwydd; Rydyn ni'n gobeithio nad yw'n boenus a'i fod yn digwydd unwaith ac am byth.

Beth fydd yn digwydd y diwrnod 7, bydd yr un mor gyffrous ag y 8 a gweddill y flwyddyn hyd nes iddynt gyrraedd yr etholiadau 28 Tachwedd fy swydd yn niwtral ar gyfer ysgrifennu ar gyfer y lle hwnnw cynulleidfa fwy ryngwladol ac i'r rhai nad ydynt yn dymuno i ddangos fy marn bersonol fel er fy mod i wedi siarad gyda fy ffrind, Macondo, yr wyf yn sylweddoli fy mod wedi cymaint o pedalau wrth i'r piano cyngerdd yn fy ngwladod; Nid yn unig yn wleidyddol, ond yn economaidd, mae'n gyfreithiol, bellach yn geopolitical, rydym i gyd yn cytuno ei fod yn gymdeithasol a'r hyn sy'n fy mhoeni fwyaf yw ideolegol. Byddai'n drasig pe na bai'r holl anhrefn naturiol hwn yn cynhyrchu trawsnewidiadau sylweddol, oherwydd yna gallem ei ddioddef am 20 mlynedd fel y digwyddodd gyda'n cymdogion agosaf am gost uwch na'r rhyngrwyd neu'r cwymp cebl ddwywaith y dydd.

Cyfarchion Hondurans, fel y gwelwch, nid yn unig pan fydd y tîm cenedlaethol yn curo Mecsico (nad yw hynny lawer gwaith) y gellir dangos gwladgarwch. Os gallwch chi ei ddangos gyda phob angerdd nawr, gwnewch hynny, cyn belled nad ydych chi'n niweidio cyfanrwydd eraill. I weddill y byd, diolch am eich gweddïau.

6 Yn ymateb i "6 diwrnod sydd wedi newid ein bywydau"

 1. SITREP

  DIWEDDARIAD AR Y CRISIS YN HONDURAS - 1 JULY 2009

  DATBLYGIADAU MEWNOL

  Roedd y diwrnod yn gymharol dawel yn Tegucigalpa a gweddill y wlad. Mae arddangosfeydd yn dal i gael eu cynnal mewn sawl rhan o'r wlad, o blaid ac yn erbyn y gadawiad ar Arlywydd Zelaya. Digwyddodd y casgliadau mwyaf arwyddocaol heddiw yn nhref gogleddol Ceiba ac yn nhref deheuol Choluteca, i gefnogi llywodraeth Micheletti. Ni adroddwyd am unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol.

  Cynhaliwyd arddangosiad heddychlon am bobl 250 y noson hon o flaen Tŷ'r Cenhedloedd Unedig i brotestio yn erbyn y sefyllfa a gymerwyd gan y Sefydliad ar y digwyddiadau diweddar, gan ofyn i'r sefydliad glywed eu lleisiau a chefnogi democratiaeth yn Honduras.

  Penododd Mr Micheletti heddiw Weinidogion newydd, gan ddod â'i gabinet i 90% yn ei gwblhau. Mae rhai ohonynt yn aelodau o lywydd y llywodraeth Zelaya.

  a gyhoeddwyd Mae'r Goruchaf Lys Cyfiawnder communiqué arbennig (atodwyd) ar gyfer y gymuned genedlaethol a rhyngwladol, wedi ei lofnodi gan yr holl Farnwyr, mewn Pa mae'n esbonio sail gyfreithiol ar gyfer y camau a gymerwyd gan y sefydliadau farnwriaeth yn y dyddiau diwethaf, Gan gynnwys y arestio a diarddel o Arlywydd Zelaya. Mae paragraff 8 y gymdeithas, yn benodol, yn datgan bod y warant arestio a roddwyd gan y Llys yn erbyn Llywydd Zelaya wedi aros yn gyfrinach hyd yn hyn.

  Fe wnaeth y Lluoedd Arfog hefyd gyhoeddi nodyn i'r wasg (wedi'i atodi) lle cyfiawnhaodd eu gweithredoedd fel cyfansoddiadol.

  Mae'r Comisiynydd Cenedlaethol dros Hawliau Dynol, sy'n cefnogi'r llywodraeth newydd, wedi bwriadu cynnal refferendwm i ofyn i'r bobl Hondura a ydynt yn cytuno ai peidio wrth adfer yr Arlywydd Zelaya. Fodd bynnag, ymddengys bod datrysiad o'r fath yn anhygoel mewn termau cyfreithiol ac ymarferol.

  Mae datganiadau cyhoeddus gan rai swyddogion cyhoeddus, yn enwedig y Gweinidog dros Faterion Tramor penodedig, yn cynyddu mewn tôn yn erbyn yr OAS, y Cenhedloedd Unedig ac ymyrraeth dramor yn gyffredinol, a chyda phwyslais llawer cryfach yn erbyn Arlywydd Chavez o Venezuela.

  Yn gyffredinol, mae'r cyfryngau cyhoeddus (radio, teledu, papurau newydd) yn cefnogi'r llywodraeth newydd a threfniadaeth entrepreneuriaid (COHEP) hefyd wedi cyhoeddi datganiad o gefnogaeth i hyn. Fodd bynnag, mae rhai cyfryngau (sianeli teledu a gorsafoedd radio) a oedd yn pro-Zelaya (rhai radios lleol ac un sianel deledu genedlaethol yn benodol) yn parhau i fod ar gau neu gyda throsglwyddiad cyfyngedig.

  Cafodd dyfeisiau ffrwydron eu taflu ddoe ddoe o gerbyd preifat yn erbyn adeiladau'r Goruchaf Lys a'r Atwrnai Cyffredinol, gan achosi dim dioddefwyr.

  ADRODDIADAU RHYNGWLADOL

  Cymeradwyodd y Cynulliad Cyffredinol OAs penderfyniad This Morning condemnio y coup d'état, Manuel Zelaya Bod ailddatgan Hynny yw Llywydd cyfansoddiadol Honduras a gyfarwyddo'r Ysgrifennydd Cyffredinol i Ymgymryd Mentrau Llysgenhadol Wedi'i anelu at adfer democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ac adfer Llywydd Zelaya, sy'n bygwth atal aelodaeth Honduras os yw'r mentrau hyn yn aflwyddiannus. Mae'r Cynrychiolydd OAs ni gwybodus Y bydd y SG yn ymweld â Honduras yn fuan, Yng nghwmni cynrychiolwyr gwledydd eraill (nid Arlywyddion).

  Yn seiliedig ar yr uchod, mae'r Arlywydd Zelaya (sydd bellach yn Panama) wedi cyhoeddi ei benderfyniad i ohirio ei ddychwelyd i Honduras tan ddydd Sadwrn nesaf.

  Cyfarfu grŵp cydlynu rhoddwyr yn Honduras (G-16) heddiw yn y Cenhedloedd Unedig i adolygu'r sefyllfa. Hysbysodd Sbaen, yr Eidal a Ffrainc fod eu Llysgenhadon wedi cael eu had-gofio am ymgynghoriadau. Hysbysodd yr Almaen fod ymadawiad ei Llysgennad yn unig oherwydd diwedd cenhadaeth. Mae BID a BCIE wedi atal taliadau; Mae'r WB mewn sefyllfa debyg, er na ellir defnyddio'r gair "ataliad" am resymau cyfreithiol. Nid yw rhaglenni cydweithredu eraill wedi'u hatal yn ffurfiol ond mae pawb wedi cael cyfarwyddiadau i osgoi cysylltiadau â'r llywodraeth newydd.

  Ymddengys bod y Llysgenhadon Honduraidd i'r Unol Daleithiau a'r UE wedi "newid ar yr ochr" gan eu bod yn gwrthod bod cystadleuaeth wedi digwydd yn Honduras. Arlywydd Zelaya wedi cyhoeddi eu dinistrio. Yn y cyfamser, mae Gweinidog Materion Tramor Mr Micheletti wedi cofio'r Llysgenhadon i'r Cenhedloedd Unedig ac OAS. Mae'r ddwy sefydliad wedi datgan yn glir na fyddent yn adnabod cynrychiolwyr eraill.

  MATERION HAWLIAU DYNOL

  Mae'r Gyngres wedi cymeradwyo Archddyfarniad a lofnodwyd ddoe gan Mr. Micheletti, ac yn ôl celf. 187 y Cyfansoddiad, mae'r cyrffyw (10pm i 5am bellach) yn cael ei estyn am 3 fwy o ddyddiau. Cyfyngir sawl hawl yn ystod oriau cyrffyw, gan gynnwys yr hawliau i ryddid personol, symud yn rhydd, cysylltiad rhydd ac aduniad, gwahardd arestio mympwyol. Mae hyn wedi codi pryderon dybryd ymhlith sefydliadau cymdeithasol a hawliau dynol gan eu bod yn ofni y bydd hyn yn hwyluso gormes gan y fyddin a’r heddlu yn erbyn cefnogwyr Mr Zelaya.

  Mae adroddiadau heb eu cadarnhau yn parhau i ddosbarthu ynghylch cam-drin honedig gan yr heddlu a'r lluoedd arfog, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys arestiadau mympwyol, recriwtio gorfodi pobl ifanc, cau sianeli radio lleol. Mae Cydlynydd Preswyl y Cenhedloedd Unedig mewn cysylltiad cyson â swyddfa ranbarthol yr Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol i adrodd ar y sefyllfa.

  MESURAU DIOGELWCH

  Gwahardd swyddfeydd y CU y prynhawn yma fel mesur rhagofalus, oherwydd yr arddangosiad uchod.

  Mae Cam II yn parhau i fod yn effeithiol ledled y wlad. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn parhau i weithio gyda staff hanfodol yn unig.

 2. OP-ED
  Yr Enillydd yn Honduras: Chávez
  Gan AGLVARO VARGAS LLOSA

  Cyhoeddwyd: June 30, 2009

  Yn yr wythnosau sy'n arwain at golff Honduras, mae'r Arlywydd Manuel Zelaya,
  yn gwmni o Hugo Chávez o Venezuela, roedd yn gwybod beth oedd yn ei wneud. Yn
  gan wthio cyfyngiadau democratiaeth trwy geisio gorfodi cyfansoddiadol
  newid a fyddai'n caniatáu ei ail-ethol, rwy'n gosod trap ar gyfer y
  milwrol. Gwrthododd y milwrol amdano, gan droi llywydd amhoblogaidd a oedd
  yn agosáu at ddiwedd ei dymor yn achos cenedl rhyngwladol.

  Er bod y gystadleuaeth wedi cael cefnogaeth boblogaidd yn Honduras, mae hefyd wedi caniatáu
  Mr Chávez, sy'n arwain yr ymateb rhyngwladol, i hawlio'r
  tir uchel moesol. Yr arweinwyr coup, a oedd yn ceisio atal Mr.
  Fe all Chávez ddod â Honduras yn ei blygu, gan roi iddo
  mwy o gryfder yn y rhanbarth.

  Daeth Mr Chávez allan yn gyflym i gefnogi Mr Zelaya. Rwyf wedi fygythiad
  Honduras gyda chamau milwrol ac aeth i Nicaragua, lle mae cyfarfod
  o Bolivarian Alternative for the Americas, y Caracas-dan arweiniad
  Cynghrair a anwyd fel dewis arall i'r Ardal Masnach Rydd a arweinir gan America
  Yr Americas, oedd y cyfle perffaith i ofalu am y Lladin
  Ymgyrch Americanaidd pro-Zelaya.

  Mae'r Sefydliad o Wladwriaethau Americanaidd yn ddiweddarach condemnio y golff (arall
  Llywodraethau Lladin America yn dilyn ei gilydd) a'i ysgrifennydd cyffredinol
  aeth i Nicaragua, lle trefnwyd cyfarfod rhanbarthol ehangach. Mr
  Anfonodd Chávez awyren i hedfan Mr Zelaya i'r casgliad hwnnw, hyd yn oed
  gan groesawu ef yn y maes awyr yn ninas cyfalaf Nicaragua, Managua.

  Ar draws y cyfryngau newyddion Sbaeneg, mae'r ddelwedd dro ar ôl tro o'r
  Y ddau ddiwrnod diwethaf fu Mr Chávez a'i gynghreiriaid yn gweithio
  yn ffyrnig am ddemocratiaeth Hondwr. Yr Unol Daleithiau 'yn fwy mesur
  ymateb, a'r safiad proffil isel a gymerwyd gan rai De America
  llywodraethau, wedi eu colli yn yr ymgyrch fawr a lansiwyd gan
  Caudillo Venezuela.
  Nid dyna beth yw sefydliad Honduras, wedi ei ofni gan Mr Chávez
  dylanwad cynyddol, a fwriadwyd pan gafodd gwared ar Mr. Zelaya. Mae'n
  hefyd tro o ddigwyddiadau eithaf syrrealol i'r rhai a ddilynodd yr yrfa
  y llywydd a adneuwyd. Aelod o olifarchiaeth tir Honduras, Mr.
  Daeth Zelaya i rym yn 2006 fel arweinydd y Blaid Ryddfrydol, a
  sefydliad canol-dde Roedd yn gynnyrch i'r sefydliad: a
  heir i'r ffortiwn teuluol
  a mentrau coedwigaeth, yn cefnogi Masnach Am Ddim Canolog America
  Cytuno â'r Unol Daleithiau, ac ar gyfer llywydd ar
  llwyfan ceidwadol, sy'n addo bod yn anodd ar droseddu a thorri'r
  gyllideb.

  Tua hanner ffordd i'w dymor, fodd bynnag, roedd gan Mr Zelaya ymddangosiad
  epifhaniaeth ideolegol a daeth yn edmygydd Mr Chávez. Yr wyf wedi llofnodi
  delio am gymhorthdal ​​olew hael o Venezuela; y llynedd
  ymgorffori Honduras i'r Alternative Bolivarian ar gyfer y
  America. Yn fuan ddigon, aeth pŵer at ei ben.

  Wrth i'r etholiadau cyffredinol a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd ddechrau creep i fyny, Mr.
  Penderfynodd Zelaya gynnal refferendwm gyda'r nod o ganiatáu yn y pen draw
  iddo geisio ailethol. Mae'r symudiad yn torri eitemau o'r
  Cyfansoddiad sy'n gwahardd newidiadau i derfyn arlywyddol un
  tymor pedair blynedd a sefydlu'r weithdrefn gyfreithiol ar gyfer cyfansoddiadol
  gwelliannau. Y llys etholiadol, y Goruchaf Lys, yr atwrnai
  Yn gyffredinol, datganodd y Gyngres ac aelodau ei blaid ei hun Mr Zelaya
  bwriad anghyfreithlon. Yna, ar ddydd Sul, fe wnaeth y milwrol gamu i mewn.

  Yr ateb delfrydol fyddai i Mr Zelaya ddychwelyd i rym ac
  Gadewch y swyddfa y flwyddyn nesaf, pan fydd ei olynydd yn cymryd drosodd. Fodd bynnag, mae'n
  yn amheus y bydd yr arweinwyr coup yn dychwelyd. Mae hefyd yn annhebygol
  y byddai Mr Zelaya yn rhoi'r gorau iddi, pe bai'n cael ei adfer yn frwdfrydig
  cynllun ail-etholiad. Mae hyn i gyd bron yn gwarantu cyfnod o
  rheol anghyfreithlon yn Honduras - ac ymelwa'n anghyson ar y
  sefyllfa gan Mr Chávez, pencampwr annhebygol Jeffersonian
  democratiaeth yn America Ladin.Álvaro Vargas Llosa yn gyd-aelod o
  Y Sefydliad Annibynnol a golygydd "Gwersi o'r Tlawd".

 3. Ffrind, rwy'n ysgrifennu atoch o Fecsico.

  Deuthum i'ch blog yn chwilio am wybodaeth am BitCad (ni allaf ddod o hyd i'r swyddogaeth “FIND” a gefais yn Autocad) nes i mi adolygu'ch post diwethaf dysgais sawl peth:
  1.- Rydych chi yn Honduras.
  2.- Rydych chi'n arbenigwr yn CAD (neu o leiaf dyna sut rydych chi'n edrych i mi)
  3.- Rydych chi'n casáu gwleidyddion.
  4.- Eich gwlad yn pasio Cain.
  5.- Rydych chi'n gweithio, nid yn gwneud gwleidyddiaeth na "grid" (fel rydyn ni'n dweud ym Mecsico)

  A phethau eraill, ond gan fod yn rhaid i mi gyrraedd y gwaith yn barod ... dywedaf wrthych:

  Diolch i chi am rannu'ch gwybodaeth, rydych chi'n helpu llawer ohonom ... Nid wyf yn deall yn iawn beth sy'n digwydd yn Honduras, yn wir, ychydig a wn i am Honduras (rwy'n credu dim ... esgusodwch fi ...). Ond gwn, os yw Hondurans eisiau hyn neu'r llywodraethwr neu'r math hwnnw o lywodraeth, ni ddylai'r Cenhedloedd Unedig na'r UDA nac unrhyw un arall eu gorfodi. Beth bynnag. Mae hynny'n swnio fel demagogwraeth pur. Rhethreg chwith pur. Rydym i gyd yn gwybod, os nad yw arlywydd (yn enwedig America Ladin) yn cytuno â'r Unol Daleithiau, bydd "helmedau glas", "morlu" neu rywbeth felly yn ei oresgyn.

  Pob lwc ac nid wyf yn gwybod sut y gallwn eich cefnogi ond byddwch chi'n dweud.

  Diolchiadau a llawer o ddiolch.

 4. Dyna pam mewn swydd arall y dywedais wrthych am yr hyn a ddigwyddodd yn yr Ariannin yn 2001. Yn y bôn, roedd yr un peth ag yn Honduras; nid oedd y bobl eisiau i'r Arlywydd ddod â'i dymor i ben. Ond (roedd yr holl wleidyddion) yn ofalus i ddilyn y camau "Cyfansoddiadol" ar gyfer yr achos, hynny yw, cyfarfu'r Siambrau Deddfwriaethol, roedd yr Arlywydd yn argyhoeddedig mai ymddiswyddo oedd y peth gorau y gallai ei wneud. Yn benodol ar ôl iddo anfon yr heddlu i atal gwrthdystiad y buont farw ynddo. Ar gyfer y ffeithiau hyn, mae'n dal i gael ei farnu heddiw ... Y peth yw, mewn theori, bod pŵer y bobl wedi'i drosglwyddo, yn ôl y mecanweithiau cyfansoddiadol sefydledig, i berson arall nad yw wedi'i ethol yn uniongyrchol gan y bobl. Dim milwrol ar y stryd. Yna roedd etholiadau a phob ffrind ...
  Mae'n fwy na chlir, ar ôl yr unbenaethau ofnadwy a ddinistriodd America Ladin, nad oes unrhyw bosibilrwydd na lle i drais milwrol gael ei ddefnyddio. Mae defnyddio’r fyddin yn rhywbeth mor annerbyniol heddiw fel bod gan hyd yn oed yr Unol Daleithiau ei hun - sydd wedi hyrwyddo a chynnal faint o unbenaethau a oedd yn America Ladin yn y gorffennol - gyfraith sy’n dweud yn glir na fydd yn cefnogi unrhyw lywodraeth sy’n deillio o coup milwrol. . Mae'r OAS yr un peth, dyna pam maen nhw'n mynnu bod Zelaya yn dychwelyd ac yn trwsio popeth y tu mewn. Mae hyd yn oed Cymuned Economaidd Ewrop "mewn rhwymiad" oherwydd yn ôl eu deddfau eu hunain ni allent gydnabod unrhyw un ar ôl yr hyn a ddigwyddodd yn Honduras. Fel gweddill gwledydd America Ladin a fynegodd eu hunain yn y termau hyn, megis yr Ariannin, Brasil, Uruguay, Chile, Periw, Ecwador, Venezuela, Bolivia, ac ati. ac ati. (Ie, nid dim ond ffrindiau Venezuela a Chávez, fel y dywed CNN, America Ladin yw'r cyfan). Fe wnaeth symud yr arlywydd o'i gartref gan rym milwrol ac yna o'r wlad annilysu unrhyw ddilysrwydd unrhyw hawliad. Roedd yn gamgymeriad aruthrol a rhaid iddynt ei gydnabod a newid y penderfyniadau a wnaethant oherwydd ni all y gymuned ryngwladol wneud unrhyw beth heblaw cynnal y sefyllfa hysbys. Peidiwch â dioddef. Nid yw "Y Byd" yn erbyn Honduras. Byddai hynny'n tanamcangyfrif dealltwriaeth a gallu sefydliadol gweddill y gwledydd a'r endidau. Ac o'm rhan i, nid wyf yn tanamcangyfrif pobl Honduran, fel y mae CNN yn ei wneud, gan esgus gwneud i'r byd gredu mai syniad Chávez, methodoleg Chávez, amcanion Chávez, ac ati yw hyn i gyd. ac ati. fel pe na bai gan bobl Honduras eu syniadau, eu teimladau, eu dyheadau, eu hanghenion a'u hamcanion eu hunain.
  Os bydd y galw bod Zelaya yn dod i ben - ychydig fisoedd cyn hynny - mae ei fandad yn boblogaidd ac yn real, ni fydd mor anodd dod o hyd i ateb. Efallai mai'r ateb yw: dychwelyd i rym a thrafod mecanwaith ymgynghori arall ar gyfer diwygio cyfansoddiadol. Beth bynnag, byddai diwygiad hefyd o fudd i ymgeiswyr yr hawl. Efallai y dylent dderbyn addasiadau i'r Cyfansoddiad ond ychwanegu addasiadau eraill. Er enghraifft, yn yr ystyr o ymgorffori mecanweithiau Cyfansoddiadol i orfodi'r rhai sy'n cyflawni troseddau neu'n cam-drin pŵer i derfynu'r term arlywyddol - penderfynu beth fyddai "Cam-drin Pwer." Gellir deddfu popeth. Os nad yw Honduras eisiau cael "Chávez", yna ni fydd ganddyn nhw un. Mae'n rhaid i chi fod yn fwy creadigol ...
  Ac yn awr rwy'n dweud wrthych yn "Ariannin": Stopiwch chwarae o gwmpas gyda gwleidyddiaeth a gwneud post am y data drychiad ASTER newydd sy'n cwmpasu'r byd i gyd gyda - o leiaf - penderfyniad 30 metr !!!
  Hugus i bob Honduras ..

 5. Diolch yn fawr i'm ffrind, Gerardo, nid wyf yn esgus bod cwyno am sefydliadau rhyngwladol.

  Yn fwy fy nghwyn yw mai bai gwleidyddion, rhai i'w gwneud, y rhan fwyaf i'w wneud yw'r terfysg hwn i gyd. Nawr rydyn ni i gyd yn cael ein condemnio ledled y byd am fuddiannau sydd y tu hwnt i'r gair democratiaeth.

  Tybed beth fydd y Cenhedloedd Unedig yn ei wneud mewn sefyllfa mor bolareiddio a bod yn ymwybodol bod y swyddi o'r ddau ben yn "gorwedd ychydig" a'u bod yn iawn mewn llawer, er anrhydedd goddefgarwch. Yn y bôn, rydym i gyd yn cytuno â'r dibenion, ond mae gan weithdrefnau'r ddau lawer o gwestiynau heb eu hateb.

 6. Rwy'n ôl Don Alvarez ...

  Roeddwn i'n awyddus i ychwanegu at fy sylwadau blaenorol ar y sefyllfa bresennol yn Honduras bod gan bawb hawl i ddewis a llunio'r diddorol y maen nhw ei eisiau. Felly, yr wyf yn argyhoeddedig o hyn, er enghraifft, yr wyf yn sarhau'r esgusodion Americanaidd a ddefnyddir i gyfiawnhau ymosodiad gwledydd fel Irac, er mwyn gwneud busnes.
  Y gwir yw bod yr hyn sydd wedi digwydd yn Honduras yn haeddu dadansoddiad dyfnach a mwy cynhwysfawr. Byddwch yn pendroni beth sy'n bwysig i mi beth sy'n digwydd yn eich gwlad. Ond nid yw'r mater yn digwydd yno. Yn ystod unbennaeth olaf yr Ariannin gofynnais i fy hun yn anobeithiol ac yn ddig, pam na anwybyddodd unrhyw wlad y llywodraeth de facto a'i hynysu i gymryd grym. Ac yna dwi'n meddwl am y mwyafrif o'ch cydwladwyr a oedd yn amlwg wedi pleidleisio dros Zelaya. Beth fyddan nhw'n ei feddwl. A dwi'n meddwl am ben ôl llawer o leiafrifoedd economaidd bwerus yn America Ladin a sut y dylen nhw fod yn llarpio breuddwydio am allu gwneud rhywbeth tebyg yn eu gwledydd. Rydych chi'n cwyno am yr Organebau. Gofynnaf ichi: Os ydych yn gorfodi Barnwr y Genedl a'ch bod yn darganfod am drosedd. Er nad oes unrhyw un wedi rhoi gwybod amdano. Rydych chi'n darganfod amdano. Beth ydych chi'n ei wneud Wel, mae'n rhaid i chi weithredu "Office". Oherwydd eich bod chi'n farnwr. Mae'n rhaid i chi ochri. Ni allwch edrych y ffordd arall. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Honduras, yn gorfodi'r asiantaethau i gael eu cyhoeddi. Nid oes ganddynt ddewis arall. A dyfalu pa ystum y dylen nhw ei gymryd?
  Mae pawb yn credu'r hyn maen nhw am ei gredu, ynte? Rwy'n eich gwahodd i fynd â'ch fan a mynd i weld y bont i'r gogledd o'r ddinas. Tynnwch luniau o'ch egwyl. Rwy’n siŵr, gyda’ch llygad proffesiynol stentaidd, y byddwch yn gallu gweld a dorrodd y llifogydd (rhaid bod llawer o farciau ohono) neu a gafodd ei chwythu i fyny â ffrwydron gan y fyddin. Peidiwch â chredu nad oes gennym "y tu allan" unrhyw syniad beth sy'n digwydd. Efallai efallai na fydd gan ddarllenydd ifanc Sbaeneg "syniad" o'r hyn sy'n digwydd yn eich gwlad. Ond pobl America Ladin sy'n gwybod mecanweithiau rhai lleiafrifoedd i warchod pŵer, rydyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Mae'n fater o ymwybyddiaeth Alvarez. Fe wnaethoch chi'ch hun ei gydnabod yn y post cyntaf. Ni allwch barhau i fyw gyda dyled gymdeithasol. Mae'r sawl sy'n cuddio'r gwir yn gwybod ei fod yn anghywir.
  Diolch am bostio fy holl sylwadau. Wedi'r cyfan, eich blog chi yw e ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.