Diwrnodau 6 sydd wedi newid ein bywydau

Mae'r dyddiau diwethaf wedi bod mor wahanol, un o'r llall. Mae pob un wedi cael blas wahanol, trueni bod y blas yn cael ei polariaiddio, tra bod y melys yn digwydd yn chwerw i rai, mewn eraill mae'n digwydd yn y gwrthdro. Ar gyfer pawb, mae'r blas cefndirol yn gal, fel Dydw i ddim yn ideolegydd ac nid fy mhwnc yw hwn, dywedaf wrth y chwe diwrnod yn gadael y swydd yn y categori anghywir am beidio â chael polisi.

tegus2 Diwrnod 1 Ddydd Iau, roeddem yn weriniaeth ddi-dâl, yn sofran, yn dweud nad ydyn nhw ddim yn hysbys i lawer o bobl mewn caffograffi, fel pan fyddant yn dweud wrthym ble mae Togo ac mae gennym ni gof drwg am y chweched gradd. Am hanner dydd Es i adref, oherwydd ei fod yn beryglus i gerdded i lawr y stryd, roedd yn ymddangos yn hurt i feddwl a all ddigwydd mewn dinas mor rheolaidd, os gallwch ei alw'n y arfer ar gyfer agored i niwed sydd ar ddod y tymor gwlyb.

Diwrnod 2 Ar ddydd Gwener rydym yn dod yn annymunol i'r Sefydliad o America Unol, lle y cyfarfu Cyngor Parhaol ei synnu gan y bygythiadau datgan llysgennad i'r asiantaeth, yn ei gydnabod yn unfrydol fod y peth yn mynd yn wael iawn. Rwyf wedi diflasu yn y cartref heb ddim i'w wneud gyda'r plant yn yr ysgol ac nid yn teimlo fel ysgrifennu ... mae'n anodd i fwynhau gwyliau gorfodol, pan mae llawer o gynlluniau a llawer i'w wneud yn y swyddfa, es i am redeg a ysgrifennodd presage o'r thema.

Diwrnod 3 Dydd Sadwrn Treuliais o flaen palas arlywyddol i fwyta toesen, a gallwn weld y mudiad cyfan roeddwn i wedi bod meiri synnu mewndirol, mae'r cyfan yn swnio mor gyffrous ond ofn yr hyn a allai ddigwydd y diwrnod nesaf oedd diddorol. Ymwelais â'm ffrind Buendía ac yng nghanol ychydig o ddiodydd dywedodd wrthyf rai oraclau yn arddull Capten Haddock yn "The Three Unicorns". Roedd yn dda edrych ar "Saith Pounds" Will Smith a breuddwydio bod yna bobl da yn y byd hwn, am eiliad roeddwn i'n meddwl a wnaeth pawb yn y wlad hon unwaith eto.

Diwrnod 4 Ddydd Sul roedd llawer o'r byd yn gwybod yr hyn a drosglwyddwyd, bod pobl yn dal i fyw mewn barbariaeth, a dywedodd Hugo Chávez y bydd yn ymosod ar y genedl hon am unrhyw gost. Nid oedd gennym ni rwydwaith Rhyngrwyd na phwer trydan, nid teleffoni wladwriaethol. Nid oedd yn bosibl gadael y tŷ, ac eithrio i lenwi'r tanc tanwydd mewn llinell hir a phrynu bwyd tun yn yr archfarchnad, rhag ofn. Roedd hi'n bwrw glaw yn Macondo, bont wedi'i gludo yn yr ardal ogleddol ac o'r diwrnod hwnnw roeddem ni wedi cyrffyw o'r 9 yn y nos.

_MG_5505 Diwrnod 5 Ar ddydd Llun rydym yn byw mewn prynhawn o aflonyddwch, pobl ar y strydoedd gyda ffyn, cerrig, ni allwn hyd yn oed yn cyrraedd y siop ble roeddwn i eisiau i brynu gwely orthopedig, yna am y tro cyntaf dydd Llun yn amser hir doeddwn i ddim yn mynd i'r gwaith, dim ond oherwydd nad oes wedi gorfod mynd. Dywedodd y System Integreiddio Canolog Americanaidd SICA ei fod yn gorfod cau ein ffiniau i fasnach, ac mae fy hoff le i fwyta toesen yn anhygyrch, yr wyf yn dod o hyd iddi ar Facebook gyda arwydd tebyg i'r rhai a welais yn fy ysgol i yn yr ail radd, nid yw'r cof ond un o'm wyth mlynedd ydw ie: "28 Cydweithwyr Poblogaidd o Chwefror".

14526 Diwrnod 6 Ar ddydd Mawrth, tyrfa fawr a gasglwyd yn y parc, ac er declaiming o'ch calon y gorau o'i fwriad, datganodd y Cenhedloedd Unedig Y Cenhedloedd Unedig fydd yn ymdrechu i ymyrryd y wlad hon, gan gynnwys yr Unol Daleithiau fod "cyd noddi'r camau ". Roeddwn yn falch o weld y brwdfrydedd yr holl dyrfa hon, er bod fy pysgod aur ffrind a wneir un o'i filosofadas ar ôl y trydydd ron: "Tybed os ydym yn rhyddhau ddeuddeg aelod gang gyda tat ar y talcen, mae llawer o'r bobl hyn yn parhau i fod yn y cyffiniau" Roeddwn yn amused, ond dechreuais i feddwl os yw ein harweinwyr yn cael yr amser i argyhoeddi y byd i gyd yn menso oriau 72.

Gallaf ddweud, tawelwch mwyaf diflas wyf wedi dod i sylweddoli bod yn werthfawr yw heddwch diniwed o wlad nad yw wedi cael rhyfel cartref confensiynol, rydym yn hwyr glasoed, yn dweud fy ffrind Buendia bod "nid yw'n heddychlon ond maj3s " Nawr bod y byd i gyd yn condemnio yr hyn a ddigwyddodd yma, er y dylai fod yn y brifddinas i gael un o'r ddau safle presennol a gweithio gyda bwrdeistrefi gwledig 35 unwaith i wybod beth yw eu barn i mewn i'r tir. I grynhoi, mae'r ddau brif swyddi yn cael eu symleiddio yn cyfesurynnau daearyddol talgrynnu i'r cofnodion: yn gyntaf, roedd yn gamp, y llall olyniaeth cyfansoddiadol. Beth bynnag, yn achosi y teimlad y diwrnod nesaf i golli gwyryfdod llythrennol.

Dyna boneddigesau bywyd cyffrous, mewn chwe diwrnod wedi newid bywydau mwy na 7 miliwn o bobl yn sicr yn mynd drwy teimladau o'r fath, yn ogystal â'r swm o cynllwynio gan berthnasau a ffrindiau tramor sydd wedi bod yn anodd i mi egluro beth beth sy'n digwydd yma Dim ond yn gwybod bod yn yr byddwn yn iawn, ac y dylai'r wlad gyfan yn cymryd yn ganiataol ei thrawsnewid a fydd yn y pen draw mewn amodau byw yn well ac aeddfedrwydd; ond rydym yn gobeithio nad yw'n boenus ac yn digwydd unwaith ac am byth.

Beth fydd yn digwydd y diwrnod 7, bydd yr un mor gyffrous ag y 8 a gweddill y flwyddyn hyd nes iddynt gyrraedd yr etholiadau 28 Tachwedd fy swydd yn niwtral ar gyfer ysgrifennu ar gyfer y lle hwnnw cynulleidfa fwy ryngwladol ac i'r rhai nad ydynt yn dymuno i ddangos fy marn bersonol fel er fy mod i wedi siarad gyda fy ffrind, Macondo, yr wyf yn sylweddoli fy mod wedi cymaint o pedalau wrth i'r piano cyngerdd yn fy ngwladod; Nid yn unig yn wleidyddol, ond yn economaidd, mae'n gyfreithiol, yn awr yn geopolitical, yr ydym i gyd yn cytuno ei bod yn gymdeithasol a phryderon i mi, yn ideolegol. Byddai'n drasig os nad yw'r holl anhrefn naturiol hon yn creu trawsnewidiadau sylweddol, oherwydd yna gallem ei ddioddef am 20 o flynyddoedd fel y digwyddodd gyda'n cymdogion agosaf am gost uwch na chwymp y Rhyngrwyd neu'r cebl ddwywaith y dydd.

Cyfarchion Hondwrans, fel y gwelwch, nid yn unig pan fydd y tîm cenedlaethol yn curo Mecsico (nad yw llawer o weithiau), gellir dangos gwladgarwch. Os gallwch chi ei ddangos yn angerddol nawr, gwnewch hynny, cyn belled nad yw'n niweidio uniondeb eraill. I weddill y byd, diolch am eich gweddïau.

6 Ymatebion i "6 diwrnod sydd wedi newid ein bywydau"

 1. SITREP

  DIWEDDARIAD AR Y CRISIS YN HONDURAS - 1 JULY 2009

  DATBLYGIADAU MEWNOL

  Roedd y diwrnod yn gymharol dawel yn Tegucigalpa a gweddill y wlad. Mae arddangosfeydd yn dal i gael eu cynnal mewn sawl rhan o'r wlad, o blaid ac yn erbyn y gadawiad ar Arlywydd Zelaya. Digwyddodd y casgliadau mwyaf arwyddocaol heddiw yn nhref gogleddol Ceiba ac yn nhref deheuol Choluteca, i gefnogi llywodraeth Micheletti. Ni adroddwyd am unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol.

  Cynhaliwyd arddangosiad heddychlon am bobl 250 y noson hon o flaen Tŷ'r Cenhedloedd Unedig i brotestio yn erbyn y sefyllfa a gymerwyd gan y Sefydliad ar y digwyddiadau diweddar, gan ofyn i'r sefydliad glywed eu lleisiau a chefnogi democratiaeth yn Honduras.

  Penododd Mr Micheletti heddiw Weinidogion newydd, gan ddod â'i gabinet i 90% yn ei gwblhau. Mae rhai ohonynt yn aelodau o lywydd y llywodraeth Zelaya.

  a gyhoeddwyd Mae'r Goruchaf Lys Cyfiawnder communiqué arbennig (atodwyd) ar gyfer y gymuned genedlaethol a rhyngwladol, wedi ei lofnodi gan yr holl Farnwyr, mewn Pa mae'n esbonio sail gyfreithiol ar gyfer y camau a gymerwyd gan y sefydliadau farnwriaeth yn y dyddiau diwethaf, Gan gynnwys y arestio a diarddel o Arlywydd Zelaya. Mae paragraff 8 y gymdeithas, yn benodol, yn datgan bod y warant arestio a roddwyd gan y Llys yn erbyn Llywydd Zelaya wedi aros yn gyfrinach hyd yn hyn.

  Fe wnaeth y Lluoedd Arfog hefyd gyhoeddi nodyn i'r wasg (wedi'i atodi) lle cyfiawnhaodd eu gweithredoedd fel cyfansoddiadol.

  Mae'r Comisiynydd Cenedlaethol dros Hawliau Dynol, sy'n cefnogi'r llywodraeth newydd, wedi bwriadu cynnal refferendwm i ofyn i'r bobl Hondura a ydynt yn cytuno ai peidio wrth adfer yr Arlywydd Zelaya. Fodd bynnag, ymddengys bod datrysiad o'r fath yn anhygoel mewn termau cyfreithiol ac ymarferol.

  Mae datganiadau cyhoeddus gan rai swyddogion cyhoeddus, yn enwedig y Gweinidog dros Faterion Tramor penodedig, yn cynyddu mewn tôn yn erbyn yr OAS, y Cenhedloedd Unedig ac ymyrraeth dramor yn gyffredinol, a chyda phwyslais llawer cryfach yn erbyn Arlywydd Chavez o Venezuela.

  Yn gyffredinol, mae'r cyfryngau cyhoeddus (radio, teledu, papurau newydd) yn cefnogi'r llywodraeth newydd a threfniadaeth entrepreneuriaid (COHEP) hefyd wedi cyhoeddi datganiad o gefnogaeth i hyn. Fodd bynnag, mae rhai cyfryngau (sianeli teledu a gorsafoedd radio) a oedd yn pro-Zelaya (rhai radios lleol ac un sianel deledu genedlaethol yn benodol) yn parhau i fod ar gau neu gyda throsglwyddiad cyfyngedig.

  Cafodd dyfeisiau ffrwydron eu taflu ddoe ddoe o gerbyd preifat yn erbyn adeiladau'r Goruchaf Lys a'r Atwrnai Cyffredinol, gan achosi dim dioddefwyr.

  ADRODDIADAU RHYNGWLADOL

  Cymeradwyodd y Cynulliad Cyffredinol OAs penderfyniad This Morning condemnio y coup d'état, Manuel Zelaya Bod ailddatgan Hynny yw Llywydd cyfansoddiadol Honduras a gyfarwyddo'r Ysgrifennydd Cyffredinol i Ymgymryd Mentrau Llysgenhadol Wedi'i anelu at adfer democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ac adfer Llywydd Zelaya, sy'n bygwth atal aelodaeth Honduras os yw'r mentrau hyn yn aflwyddiannus. Mae'r Cynrychiolydd OAs ni gwybodus Y bydd y SG yn ymweld â Honduras yn fuan, Yng nghwmni cynrychiolwyr gwledydd eraill (nid Arlywyddion).

  Yn seiliedig ar yr uchod, mae'r Arlywydd Zelaya (sydd bellach yn Panama) wedi cyhoeddi ei benderfyniad i ohirio ei ddychwelyd i Honduras tan ddydd Sadwrn nesaf.

  Cyfarfu grŵp cydlynu rhoddwyr yn Honduras (G-16) heddiw yn y Cenhedloedd Unedig i adolygu'r sefyllfa. Hysbysodd Sbaen, yr Eidal a Ffrainc fod eu Llysgenhadon wedi cael eu had-gofio am ymgynghoriadau. Hysbysodd yr Almaen fod ymadawiad ei Llysgennad yn unig oherwydd diwedd cenhadaeth. Mae BID a BCIE wedi atal taliadau; Mae'r WB mewn sefyllfa debyg, er na ellir defnyddio'r gair "ataliad" am resymau cyfreithiol. Nid yw rhaglenni cydweithredu eraill wedi'u hatal yn ffurfiol ond mae pawb wedi cael cyfarwyddiadau i osgoi cysylltiadau â'r llywodraeth newydd.

  Ymddengys bod y Llysgenhadon Honduraidd i'r Unol Daleithiau a'r UE wedi "newid ar yr ochr" gan eu bod yn gwrthod bod cystadleuaeth wedi digwydd yn Honduras. Arlywydd Zelaya wedi cyhoeddi eu dinistrio. Yn y cyfamser, mae Gweinidog Materion Tramor Mr Micheletti wedi cofio'r Llysgenhadon i'r Cenhedloedd Unedig ac OAS. Mae'r ddwy sefydliad wedi datgan yn glir na fyddent yn adnabod cynrychiolwyr eraill.

  MATERION HAWLIAU DYNOL

  Mae'r Gyngres wedi cymeradwyo Archddyfarniad a lofnodwyd ddoe gan Mr. Micheletti, ac yn ôl celf. 187 y Cyfansoddiad, mae'r cyrffyw (10pm i 5am bellach) yn cael ei estyn am 3 fwy o ddyddiau. Cyfyngir sawl hawl yn ystod oriau cyrffyw, gan gynnwys yr hawliau i ryddid personol, symud yn rhydd, cysylltiad rhydd ac aduniad, gwahardd arestio mympwyol. Mae hyn wedi codi pryderon dybryd ymhlith sefydliadau cymdeithasol a hawliau dynol gan eu bod yn ofni y bydd hyn yn hwyluso gormes gan y fyddin a’r heddlu yn erbyn cefnogwyr Mr Zelaya.

  Mae adroddiadau heb eu cadarnhau yn parhau i ddosbarthu ynghylch cam-drin honedig gan yr heddlu a'r lluoedd arfog, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys arestiadau mympwyol, recriwtio gorfodi pobl ifanc, cau sianeli radio lleol. Mae Cydlynydd Preswyl y Cenhedloedd Unedig mewn cysylltiad cyson â swyddfa ranbarthol yr Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol i adrodd ar y sefyllfa.

  MESURAU DIOGELWCH

  Gwahardd swyddfeydd y CU y prynhawn yma fel mesur rhagofalus, oherwydd yr arddangosiad uchod.

  Mae Cam II yn parhau i fod yn effeithiol ledled y wlad. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn parhau i weithio gyda staff hanfodol yn unig.

 2. OP-ED
  Yr Enillydd yn Honduras: Chávez
  Gan AGLVARO VARGAS LLOSA

  Cyhoeddwyd: June 30, 2009

  Yn yr wythnosau sy'n arwain at golff Honduras, mae'r Arlywydd Manuel Zelaya,
  yn gwmni o Hugo Chávez o Venezuela, roedd yn gwybod beth oedd yn ei wneud. Yn
  gan wthio cyfyngiadau democratiaeth trwy geisio gorfodi cyfansoddiadol
  newid a fyddai'n caniatáu ei ail-ethol, rwy'n gosod trap ar gyfer y
  milwrol. Gwrthododd y milwrol amdano, gan droi llywydd amhoblogaidd a oedd
  yn agosáu at ddiwedd ei dymor yn achos cenedl rhyngwladol.

  Er bod y gystadleuaeth wedi cael cefnogaeth boblogaidd yn Honduras, mae hefyd wedi caniatáu
  Mr Chávez, sy'n arwain yr ymateb rhyngwladol, i hawlio'r
  tir uchel moesol. Yr arweinwyr coup, a oedd yn ceisio atal Mr.
  Fe all Chávez ddod â Honduras yn ei blygu, gan roi iddo
  mwy o gryfder yn y rhanbarth.

  Daeth Mr Chávez allan yn gyflym i gefnogi Mr Zelaya. Rwyf wedi fygythiad
  Honduras gyda chamau milwrol ac aeth i Nicaragua, lle mae cyfarfod
  o Bolivarian Alternative for the Americas, y Caracas-dan arweiniad
  Cynghrair a anwyd fel dewis arall i'r Ardal Masnach Rydd a arweinir gan America
  Yr Americas, oedd y cyfle perffaith i ofalu am y Lladin
  Ymgyrch Americanaidd pro-Zelaya.

  Mae'r Sefydliad o Wladwriaethau Americanaidd yn ddiweddarach condemnio y golff (arall
  Llywodraethau Lladin America yn dilyn ei gilydd) a'i ysgrifennydd cyffredinol
  aeth i Nicaragua, lle trefnwyd cyfarfod rhanbarthol ehangach. Mr
  Anfonodd Chávez awyren i hedfan Mr Zelaya i'r casgliad hwnnw, hyd yn oed
  gan groesawu ef yn y maes awyr yn ninas cyfalaf Nicaragua, Managua.

  Ar draws y cyfryngau newyddion Sbaeneg, mae'r ddelwedd dro ar ôl tro o'r
  Y ddau ddiwrnod diwethaf fu Mr Chávez a'i gynghreiriaid yn gweithio
  yn ffyrnig am ddemocratiaeth Hondwr. Yr Unol Daleithiau 'yn fwy mesur
  ymateb, a'r safiad proffil isel a gymerwyd gan rai De America
  llywodraethau, wedi eu colli yn yr ymgyrch fawr a lansiwyd gan
  Caudillo Venezuela.
  Nid dyna beth yw sefydliad Honduras, wedi ei ofni gan Mr Chávez
  dylanwad cynyddol, a fwriadwyd pan gafodd gwared ar Mr. Zelaya. Mae'n
  hefyd tro o ddigwyddiadau eithaf syrrealol i'r rhai a ddilynodd yr yrfa
  y llywydd a adneuwyd. Aelod o olifarchiaeth tir Honduras, Mr.
  Daeth Zelaya i rym yn 2006 fel arweinydd y Blaid Ryddfrydol, a
  sefydliad canol-dde Roedd yn gynnyrch i'r sefydliad: a
  heir i'r ffortiwn teuluol
  a mentrau coedwigaeth, yn cefnogi Masnach Am Ddim Canolog America
  Cytuno â'r Unol Daleithiau, ac ar gyfer llywydd ar
  llwyfan ceidwadol, sy'n addo bod yn anodd ar droseddu a thorri'r
  gyllideb.

  Tua hanner ffordd i'w dymor, fodd bynnag, roedd gan Mr Zelaya ymddangosiad
  epifhaniaeth ideolegol a daeth yn edmygydd Mr Chávez. Yr wyf wedi llofnodi
  delio am gymhorthdal ​​olew hael o Venezuela; y llynedd
  ymgorffori Honduras i'r Alternative Bolivarian ar gyfer y
  America. Yn fuan ddigon, aeth pŵer at ei ben.

  Wrth i'r etholiadau cyffredinol a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd ddechrau creep i fyny, Mr.
  Penderfynodd Zelaya gynnal refferendwm gyda'r nod o ganiatáu yn y pen draw
  iddo geisio ailethol. Mae'r symudiad yn torri eitemau o'r
  Cyfansoddiad sy'n gwahardd newidiadau i derfyn arlywyddol un
  tymor pedair blynedd a sefydlu'r weithdrefn gyfreithiol ar gyfer cyfansoddiadol
  gwelliannau. Y llys etholiadol, y Goruchaf Lys, yr atwrnai
  Yn gyffredinol, datganodd y Gyngres ac aelodau ei blaid ei hun Mr Zelaya
  bwriad anghyfreithlon. Yna, ar ddydd Sul, fe wnaeth y milwrol gamu i mewn.

  Yr ateb delfrydol fyddai i Mr Zelaya ddychwelyd i rym ac
  Gadewch y swyddfa y flwyddyn nesaf, pan fydd ei olynydd yn cymryd drosodd. Fodd bynnag, mae'n
  yn amheus y bydd yr arweinwyr coup yn dychwelyd. Mae hefyd yn annhebygol
  y byddai Mr Zelaya yn rhoi'r gorau iddi, pe bai'n cael ei adfer yn frwdfrydig
  cynllun ail-etholiad. Mae hyn i gyd bron yn gwarantu cyfnod o
  rheol anghyfreithlon yn Honduras - ac ymelwa'n anghyson ar y
  sefyllfa gan Mr Chávez, pencampwr annhebygol Jeffersonian
  democratiaeth yn America Ladin.Álvaro Vargas Llosa yn gyd-aelod o
  Y Sefydliad Annibynnol a golygydd "Gwersi o'r Tlawd".

 3. Ffrind, rwy'n ysgrifennu atoch o Fecsico.

  Deuthum i'ch blog yn chwilio am wybodaeth am BitCad (ni allaf ddod o hyd i'r swyddogaeth “FIND” a gefais yn Autocad) nes i mi adolygu'ch post diwethaf dysgais sawl peth:
  1.- Rydych chi yn Honduras.
  2.- Rydych chi'n arbenigwr yn CAD (neu o leiaf dyna sut rydych chi'n edrych i mi)
  3.- Rydych chi'n casáu gwleidyddion.
  4.- Eich gwlad yn pasio Cain.
  5.- Rydych chi'n gweithio, nid yn gwneud gwleidyddiaeth na "grid" (fel rydyn ni'n dweud ym Mecsico)

  A phethau eraill, ond gan fy mod yn gorfod dod i weithio ... Rwy'n dweud wrthych chi:

  Diolch i chi am rannu'ch gwybodaeth, rydych chi'n ein helpu ni lawer ... dwi ddim yn deall yn dda beth sy'n digwydd yn Honduras, ar ben hynny, ychydig a wn i am Honduras (dwi'n meddwl dim byd ... esgusodwch fi ...). Ond gwn, os yw'r Hondurans eisiau hyn neu'r llywodraethwr neu'r math hwnnw o lywodraeth, ni ddylai'r Cenhedloedd Unedig na'r UDA nac unrhyw un eu gorfodi. Beth bynnag Mae hynny'n swnio fel demagogy pur. Rhethreg chwith pur. Rydym i gyd yn gwybod, os na fydd arlywydd (yn enwedig America Ladin) yn cyfuno UDA, bydd "helmedau glas," "morlu," neu rywbeth felly yn ei oresgyn.

  Pob lwc ac nid wyf yn gwybod sut y gallwn eich cefnogi ond byddwch chi'n dweud.

  Diolchiadau a llawer o ddiolch.

 4. Dyna pam mewn swydd arall y dywedais wrthych am yr hyn a ddigwyddodd yn yr Ariannin yn yr 2001. Yn y bôn, roedd yr un peth ag yn Honduras; nid oedd y bobl eisiau i'r Arlywydd ddod â'i dymor i ben. Ond cymerasant ofal (pob gwleidydd) i ddilyn y camau "Cyfansoddiadol" ar gyfer yr achos, hynny yw, cyfarfu'r Siambrau Deddfwriaethol, roedd yr Arlywydd yn argyhoeddedig mai ymddiswyddo oedd y peth gorau y gallai ei wneud. Yn benodol ar ôl iddo anfon yr heddlu i wneud iawn am wrthdystiad yr oeddent wedi marw ynddo. Ar gyfer y ffeithiau hynny, mae'n dal i gael ei farnu heddiw ... Y peth yw, mewn theori, bod pŵer y bobl wedi'i drosglwyddo, yn ôl y mecanweithiau cyfansoddiadol a ddarparwyd, i berson arall nad yw wedi'i ethol yn uniongyrchol gan y bobl. Dim milwrol yn y stryd. Yna roedd etholiadau a phob ffrind ...
  Mae'n fwy na chlir, ar ôl yr unbenaethau ofnadwy a oedd yn plagio America Ladin, nad oes unrhyw bosibilrwydd na lle i drais milwrol gael ei ddefnyddio. Mae defnyddio milwrol yn rhywbeth mor annerbyniol heddiw fel bod gan hyd yn oed yr Unol Daleithiau ei hun - sydd wedi hyrwyddo a chynnal faint o unbennaeth yn America Ladin yn y gorffennol - gyfraith sy'n nodi'n glir na fydd yn cefnogi unrhyw lywodraeth sy'n deillio o coup milwrol. . Mae'r OAS yr un peth, felly maen nhw'n mynnu bod Zelaya yn dychwelyd ac yn trwsio popeth y tu mewn. Mae hyd yn oed Cymuned Economaidd Ewrop "ar frys" oherwydd yn ôl eu deddfau eu hunain ni allent gydnabod unrhyw un ar ôl yr hyn a ddigwyddodd yn Honduras. Fel gweddill gwledydd America Ladin a fynegodd eu hunain yn y termau hynny, megis yr Ariannin, Brasil, Uruguay, Chile, Periw, Ecwador, Venezuela, Bolivia, ac ati. ac ati. (Ydy, nid yn unig ffrindiau Venezuela a Chavez, fel y dywed CNN, yw America Ladin i gyd). Ar ôl symud yr arlywydd o’i gartref trwy rym milwrol ac yna o’r wlad, annilysodd unrhyw ddilysrwydd unrhyw hawliad. Roedd yn gamgymeriad aruthrol a rhaid iddynt ei gydnabod a newid y penderfyniadau a wnaethant oherwydd ni all y gymuned ryngwladol wneud unrhyw beth heblaw cynnal y sefyllfa hysbys. Peidiwch â chael eich erlid. Mae "y Byd" yn erbyn Honduras. Byddai hynny'n tanamcangyfrif y gallu i ddeall a threfnu gweddill y gwledydd a'r endidau. Ac o'm rhan i, nid wyf yn tanamcangyfrif pobl Honduran, fel y mae'r CNN yn ei wneud, gan esgus gwneud i'r byd gredu mai hyn i gyd yw syniad Chávez, methodoleg Chávez, amcanion Chávez, ac ati. ac ati. fel pe na bai gan bobl Honduras eu syniadau, eu teimladau, eu dyheadau, eu hanghenion a'u hamcanion eu hunain.
  Os bydd yr honiad bod Zelaya yn dod i ben - ychydig fisoedd cyn hynny - mae ei fandad yn boblogaidd ac yn real, ni fydd mor anodd dod o hyd i ateb. Efallai mai'r ateb yw: adfer pŵer a thrafod mecanwaith ymgynghori arall ar gyfer diwygio cyfansoddiadol. Beth bynnag, byddai diwygiad hefyd o fudd i'r ymgeiswyr asgell dde. Efallai y bydd yn rhaid iddynt dderbyn addasiadau i'r Cyfansoddiad ond ychwanegu addasiadau eraill. Er enghraifft, yn yr ystyr o ymgorffori mecanweithiau Cyfansoddiadol i orfodi terfynu'r mandad arlywyddol i'r rhai sy'n cyflawni troseddau neu'n cam-drin pŵer - penderfynu beth fyddai "Cam-drin Pwer." Gellir deddfu popeth. Os nad yw Honduras eisiau cael «Chavez», ni fydd ganddyn nhw. Mae'n rhaid i chi fod yn fwy creadigol dim ond…
  Ac yn awr rwy'n dweud wrthych yn «Ariannin»: Stopiwch ffycin gyda gwleidyddiaeth a gwnewch bost am y data drychiad ASTER newydd sy'n cwmpasu'r byd i gyd gyda - o leiaf - 30 metr o ddatrysiad !!!
  Hugus i bob Honduras ..

 5. Diolch yn fawr i'm ffrind, Gerardo, nid wyf yn esgus bod cwyno am sefydliadau rhyngwladol.

  Yn fwy fy nghwyn yw mai bai gwleidyddion, rhai i'w gwneud, y rhan fwyaf i'w wneud yw'r terfysg hwn i gyd. Nawr rydyn ni i gyd yn cael ein condemnio ledled y byd am fuddiannau sydd y tu hwnt i'r gair democratiaeth.

  Tybed beth fydd y Cenhedloedd Unedig yn ei wneud mewn sefyllfa mor bolareiddio a bod yn ymwybodol bod y swyddi o'r ddau ben yn "gorwedd ychydig" a'u bod yn iawn mewn llawer, er anrhydedd goddefgarwch. Yn y bôn, rydym i gyd yn cytuno â'r dibenion, ond mae gan weithdrefnau'r ddau lawer o gwestiynau heb eu hateb.

 6. Dychwelais i Don Alvarez ...

  Roeddwn i'n awyddus i ychwanegu at fy sylwadau blaenorol ar y sefyllfa bresennol yn Honduras bod gan bawb hawl i ddewis a llunio'r diddorol y maen nhw ei eisiau. Felly, yr wyf yn argyhoeddedig o hyn, er enghraifft, yr wyf yn sarhau'r esgusodion Americanaidd a ddefnyddir i gyfiawnhau ymosodiad gwledydd fel Irac, er mwyn gwneud busnes.
  Y gwir yw bod yr hyn sydd wedi digwydd yn Honduras yn haeddu dadansoddiad dyfnach a mwy cynhwysfawr. Byddwch yn pendroni beth sy'n bwysig i mi beth sy'n digwydd yn eich gwlad. Ond nid yw'r mater yn digwydd yno. Yn ystod unbennaeth olaf yr Ariannin gofynnais i fy hun yn anobeithiol ac yn ddig, pam na anwybyddodd unrhyw wlad y llywodraeth de facto a'i hynysu i gymryd grym. Ac yna dwi'n meddwl am y mwyafrif o'ch cydwladwyr a oedd yn amlwg wedi pleidleisio dros Zelaya. Beth fyddan nhw'n ei feddwl. A dwi'n meddwl am ben ôl llawer o leiafrifoedd economaidd bwerus yn America Ladin a sut y dylen nhw fod yn llarpio breuddwydio am allu gwneud rhywbeth tebyg yn eu gwledydd. Rydych chi'n cwyno am yr Organebau. Gofynnaf ichi: Os ydych yn gorfodi Barnwr y Genedl a'ch bod yn darganfod am drosedd. Er nad oes unrhyw un wedi rhoi gwybod amdano. Rydych chi'n darganfod amdano. Beth ydych chi'n ei wneud Wel, mae'n rhaid i chi weithredu "Office". Oherwydd eich bod chi'n farnwr. Mae'n rhaid i chi ochri. Ni allwch edrych y ffordd arall. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Honduras, yn gorfodi'r asiantaethau i gael eu cyhoeddi. Nid oes ganddynt ddewis arall. A dyfalu pa ystum y dylen nhw ei gymryd?
  Mae pawb yn credu'r hyn maen nhw am ei gredu, ynte? Rwy'n eich gwahodd i fynd â'ch fan a mynd i weld y bont i'r gogledd o'r ddinas. Tynnwch luniau o'ch egwyl. Rwy’n siŵr, gyda’ch llygad proffesiynol stentaidd, y byddwch yn gallu gweld a dorrodd y llifogydd (rhaid bod llawer o farciau ohono) neu a gafodd ei chwythu i fyny â ffrwydron gan y fyddin. Peidiwch â chredu nad oes gennym "y tu allan" unrhyw syniad beth sy'n digwydd. Efallai efallai na fydd gan ddarllenydd ifanc Sbaeneg "syniad" o'r hyn sy'n digwydd yn eich gwlad. Ond pobl America Ladin sy'n gwybod mecanweithiau rhai lleiafrifoedd i warchod pŵer, rydyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Mae'n fater o ymwybyddiaeth Alvarez. Fe wnaethoch chi'ch hun ei gydnabod yn y post cyntaf. Ni allwch barhau i fyw gyda dyled gymdeithasol. Mae'r sawl sy'n cuddio'r gwir yn gwybod ei fod yn anghywir.
  Diolch am bostio fy holl sylwadau. Wedi'r cyfan, dyma'ch blog ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.