4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Dylem gael blog ...

Meddai fy mhennaeth (HM), gyda'i olwg yn datgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn i'n teimlo'n flin am beidio â gwybod y gair bod dyn o 73 mlynedd wedi crybwyll cyn fy nghwyn styfnig pam fy mod wedi datgysylltu'r Rhyngrwyd i'r bwrdeistrefi a oedd yn gwneud gwaith cynnal a chadw syfrdanol. Yn fwy nag y dywedodd ef gyda'i ffordd naturiol o ddisgrifio golygfa 25 o flynyddoedd i ddod a pham yr oedd bob amser yn ymddangos fel petai wedi cael ei syfrdanu â fersiwn syfrdanol o realiti.

Fy nghyfarfod â'r gair Blog.

Dyna oedd fy nghyfarfod cyntaf â'r blog blog ym mis Medi 2005 er ei fod wedi cael ei gnoi am nifer o flynyddoedd ym myd awduron digidol ar ffurf blog.

Yna es i weithio yn Guatemala ac yno es i i'r mater eto. Erbyn hynny roedd Blogger yn fersiwn llai na digalon, gydag ychydig o dempledi mewn arlliwiau symudog. Nid oedd yn hawdd i mi ddeall ei swyddogaethau yn syml oherwydd mai ychydig oeddynt, gydag ychydig o nosweithiau fe'm hysbrydolwyd gan y syniad cychwynnol o ysgrifennu am dechnolegau CAD / CAM yn yr unig arddull exorcist roeddwn i'n ei hadnabod.

Ond y straen o beidio â chael digon o ddadleuon neu syniad o faint o bobl a allai fod â diddordeb mewn darllen, stopiais y mater ar ôl pedair erthygl ddiflas a dechreuais flog ufudd i'r melancholy o adael y wlad gyda'r penderfyniad cadarn i beidio â dychwelyd mewn amser hir. Felly cymerais fy agenda a braslunio teitlau 25 o straeon byrion posibl a allai gyd-fynd â'm hiraeth yn y nosweithiau unig hynny. Dechreuais ysgrifennu yn y gegin, yng nghwmni Almaeneg nad oedd fawr ddim yn gwybod sut i ddweud Diolch i chi pan wnes i weini gwydraid o sudd hylifedig i mi a baratoais gyda chawsau ffres o goed y tŷ hwnnw yr oedd y cwmni wedi eu llogi ar gyfer peirianwyr tramor. Yna byddwn yn rhoi cynnig ar sgwrs yn Saesneg ond y byddai Sgandinafia sych yn dweud diolch yn unig ac y byddai'n mynd yn ôl ar ei liniadur.

Roedd yn hawdd ysgrifennu'r straeon, roedd yn rhaid i chi wneud yr hyn yr oedd y pumed athro gradd yn gofyn i mi, gyda pheth cysylltiad llenyddol o'm dosbarth ysgrifennu yn fy mlwyddyn ffres o goleg. Roedd popeth yn llifo mor gyflym nes i mi ysgrifennu stori bron bob dydd, yn fy marn i, y peth gorau yr oedd wedi ei gynhyrchu er fy mod yn gweld golygydd proffesiynol yn gweithio yn y blynyddoedd yn ddiweddarach, roeddwn yn deall bod yr arddull yn gymhleth, fel y gall wneud i ni golli ysbrydoliaeth naturiol. Efallai ei bod yn dda peidio â gwybod gan fod fy straeon wedi dod yn ffo i'r cylch bach o ffrindiau a oedd yn eu mwynhau ac yn enwedig i wŷr gwlad yr ysgol breswyl honno lle treuliais rai blynyddoedd o'm llencyndod yn cnoi cil, dro ar ôl tro gyda dyfodiad rhwydweithiau wedyn. cymdeithasol.

Pan ddeuthum i'r erthyglau 25, fe wnes i ei gyhoeddi mewn print a rhyddheais ef i beidio ag ysgrifennu mwyach oni bai ei fod yn gais arbennig. Weithiau fe wnes i eu hailgylchu yma.

Fy nghyfarfod cyntaf â WordPress

chi egeomatesRoeddwn bob amser yn ofni WordPress, roedd yn anodd i mi fynd drwy'r argraffiad wp-config.php ac yna doeddwn i ddim yn gwybod ble i gerdded. Gyda chymorth ffrind o Fecsico, llwyddais i'w osod a gwneud fy nghamau cyntaf gyda fersiwn hybrid o newyddbethau technolegol a blogio ar y we. Ysgrifennais amserau i mi fy hun, amserau i eraill Serturist y Blogingeniería... nes i Francisco sylwi ei fod wedi ysgrifennu mwy i mi a bron iddo daflu allan.

Roedd yn gam diddorol yn fy mywyd, yna fe gollais ofn arddull css, newid y .httaccess, i dasgau php syml ac acronymau eraill a gyrhaeddodd mewn ychydig fisoedd: pennawd, bar ochr, troedyn, metatag, cm, xmlrpc , css, atom ... nid yw rhestr gyfan erioed wedi dod i ben.

Yn y pen draw, siaradais am Google Earth, rhai cymwysiadau mapio ar y we, ond roedd yn anodd iawn imi ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa fel y rhai yr oeddwn wedi eu hedmygu ers blynyddoedd: Cartesia a oedd yn bodoli o 2001 a GabrielOrtiz o 2003.

Un diwrnod o 2007 Tomás, cyhoeddodd crëwr Cartesia ei fod wedi sefydlu Cartesians ar WordPress MU, a chroesawyd pawb oedd am gael blog ar geomateg. Erbyn hynny roeddwn wedi dychwelyd i fy ngwlad a fenthycwyd ac wedi dechrau prosiect a oedd yn cynnwys creu stentiau amlbwrpas o dan ddull bwrdeistrefi ar y cyd.

Geofumadas.cartesianos.com

Roedd dewis Geofumadas fel enw yn hawdd. Fe wnaeth un o'm mentoriaid (JJ) fy ffonio o bryd i'w gilydd i eistedd i lawr o flaen bwrdd hirgrwn ac wrth lanhau gyda rhwbiwr dywedodd y bwrdd formica:

- Dewch, gadewch i ni ysmygu coffi gyda blas gofodol.

Ar ôl gwneud rhai sgriblo ar y bwrdd anfonodd fi gyda'r gerdd fel y gallai droi'r diagram hwnnw yn drefn arferol ar gyfer y broses stentaidd. Yn y pen draw, galwais y foment ysbrydoledig honno «Geofumar»A phan ddechreuais osod y safle oedd yr enw.

Mae'n rhaid i mi fod yn onest na wnes i feddwl erbyn hyn fy mod yn awr yn rhywbeth yr wyf yn ei wneud. Roedd y dechreuadau yn eithaf gostyngedig, cymerodd sawl un wahoddiad Thomas ond ychydig iawn o ddicter oedd ganddynt i ysgrifennu gyda disgyblaeth obsesiynol. Felly naïf oedd fy nhino, ar y dechrau roedd yr url yn galvarezhn.cartesianos.com, fel unrhyw safle cyntaf arall lle mae'r awdur yn ceisio sefyll allan ei enw cyn brand; er mai Geofumadas oedd ei bennawd bob amser. Ar ôl ychydig roedd angen ei drosglwyddo i geofumadas.cartesianos.com.

Fe'm dyfynnwyd ddwywaith yn y fforymau o Cartesia a'm hysbrydolodd er fy mod wedi herio mwy o feirniadaeth rhai a ganmolodd fy nymuniad da, ond roeddwn i'n cwestiynu fy ngallu i fod yn ddiniwed, yn ddieuog o gyd-destun ac ychydig iawn o bendantrwydd. Iddynt hwy mae'n rhaid i mi gymryd mwy o ddifrif yr her o ysgrifennu ar gyfer byd wedi'i globaleiddio heb anghofio bod gennyf gyfesuryn UTM, teulu, rhai ffrindiau, merch a blog.

Yr amser a wnaeth yr ystadegau i dyfu, daeth WordPress yn fwy cyfeillgar, gydag ategion a themâu yr oedd ewyllys da Tomás yn amhosibl olrhain gyda Cartesiaid. Prynais barth geofumadas.com ond gwrthodais adael Cartesianos, mwy o ddiolch i Cartesia nag i ymwelwyr o ansawdd 45 y daeth y cartref â mi. Fodd bynnag, rhoddwyd y cyfle pan gyhoeddodd WordPress MU i atal ei ddatblygiad er mwyn peidio â dyblygu ymdrech safleoedd aml-gyfrwng WP, ac fe ymgynghorais â Tomás pe byddai Cartesianos yn mynd yno.

- Os mai chi a chi yn unig sy'n ysgrifennu- Dywedodd wrthyf

Felly roeddwn i'n deall hynny fel caniatâd i fynd i Geofumadas.com.

Tomas a Geofumadas.com

geofumPasiodd blynyddoedd 6 fel y gallai gwrdd â Tomás yn bersonol. Roeddem wedi siarad paragraffau hir ond roedd bob amser yn ymwneud â phynciau a oedd wedi'u hamgryptio ar ôl safonau OGC. Ond ar ôl tri taith i Ewrop, holl ffrwyth y blog, penderfynais fynd drwy Sbaen i gnoi'r lliain bwrdd ac ymweld â rhai cefnogwyr.

Roedd yn ddoniol, gan mai fi oedd yr un sy'n siarad llawer am fapiau, es i ar goll am wybod sut roedd yr isffordd a fy iPad yn gweithio. Roedd sylfaenydd Cartesia.org yn eistedd ar ei ddesg wydr daclus, yn gwisgo cot brown golau a sliperi caboledig a oedd yn ei wneud yn edrych unrhyw beth ond yn syrfëwr. Pan gododd, gallwn weld ei fod yn dalach nag yr oeddwn yn ei ddychmygu, ac nid aeth ei naws llais gyda chymedrolwr ymosodol y fforymau yn ei safleoedd cadarn o flaen y COITT er bod ei ysbryd o bobl dda wedi hela yn union gyda delwedd Peter Parker ym mhennod y Green Goblin.

Aeth merch gyda mi yno, nid wyf yn dweud iddi arwain fi oherwydd bod ganddi hanner yr euogrwydd a arweiniodd fi ar gyfeiliorn; Heddiw mae'n ddrwg gennyf ddweud wrthych am ein bod wedi anghofio fy mod yn anfon neges destun ar ddiwedd y bwrdd nes bod newyn wedi cracio ar ôl bron i ddwy awr o siarad am ddelweddau Pleiades, orthorectification a chwmpas ZatocaConnect. Fe wnaethom ymddiheuro am y tro cyntaf a mynd i'r gornel am rywbeth i'w fwyta, gwelsom ni eto nes i ni ddisgwyl y cwstard ar gyfer pwdin ac y tro hwn, Tomas a ymddiheurodd.

-Yn gywir, mae'n ddrwg gennyf. Dywedodd, gyda mwy o garisma. Ond gyda'r dyn hwn, nid ydym erioed wedi sgwrsio.

-Sut na, mae'n dangos. Dywedodd ei bod wedi gwreiddio ei gwreiddiau mewn gonestrwydd o onestrwydd Caribïaidd.

Ac yna aethom yn ôl i foddi eto yn y sgwrs, buom yn siarad am fy mhlant y mae eu delweddau wedi tyfu mewn erthyglau wedi'u pwytho o'r blog, hefyd o'ch rhai chi nes i chi beidio â pharchu'r gwaith, fe ddychwelon ni i'r swyddfa Infoterra. I ffarwelio, rhyddheais ganmoliaeth ar ffurf trydydd ymddiheuriad am y ferch a oedd yn dechrau chwysu dicter mewn picsel.

-Rhaid i chi wybod bod Tomás yn gyfrifol am hanner fy nghyflawniadau.

Ac fe gymerodd i ffwrdd â sgiliau'r ffensiwr.

-A phan oedd yn enwog ac yn wych, gadawodd Cartesianos.

Roedd y chwerthin yn werth yr eiliad, rhoesom gof bach i'w gilydd ac yna es i i fyny am fy galar trwy deithio ar Toledo gyda'r ferch nad oedd eisiau bod yn ganllaw ar ôl i ychydig o ffrindiau o Frasil ymuno â ni.

Casgliad

chi egeomatesRhaid i mi gwblhau'r erthygl hon oherwydd bod y traed 43,000 wedi cael eu gorffen ac maen nhw wedi gofyn i ni ddiffodd y dyfeisiau electronig, felly byddaf yn dod i ben mor fyr â phosibl.

Yn fwy nag eiliadau, maent wedi bod yn bobl: HM, JJ, Tomás, maen nhw wedi bod yn bobl sylweddol yn y bennod hon yr wyf newydd eu crynhoi yma mewn camau byr. Ond mae'r llwybr yn hirach ac mae mwy o bobl arwyddocaol na thrwy'r blog hwn yr wyf wedi ei adnabod. Mae rhai ohonynt yn cydweithio â mi, mae eraill yn darllen y penawdau yn unig, mae eraill yn dod yn ôl yn y pen draw i weld a yw cynnydd sydyn yn ymddangos yn gyfarwydd iddynt ac eraill yn cadw cysylltiad parhaol drwy Skype, post neu rwydweithiau cymdeithasol.

Mae cael ymweliadau misol 110,000 yn costio llawer o ymdrech, bron popeth i dreialu a gwallau. Gydag amser cyrhaeddodd y fersiwn ryngwladol (eGeomate.com) gyda'r hyn oedd NG yn fy seicolegydd a'r rhwydweithiau cymdeithasol sy'n rhyddhau'r pwysau gan ddeiliaid pwysig. Credaf yn y broses o ddemocrateiddio gwybodaeth a gychwynnodd eraill ger fy mron; nawr rydw i'n gwerthfawrogi'r cordialiaeth a dderbyniodd GabrielOrtiz a Cartesia fi, ac roedd hyn yn fy ysgogi i reidio Z! Mae lleoedd ar gyfer cystadlu am hysbysebwyr yn gweithio ar y cyd.

Rwyf wedi gweld llawer o syniadau yn dod a dod, rhai yn rhy dda i farw. Mae WordPress a gvSIG wedi dangos i mi fod y model Ffynhonnell Agored yr un mor addawol â meddalwedd perchnogol ac y bydd yn rhaid i ni ymladd drosto, gydag ef ac weithiau yn ei erbyn. Bob tro y mae blog newydd yn cyrraedd gydag enw awdur y pennawd, mae fy ngobaith yn cael ei ailennyn y gallai rhywun arall deimlo hyn yn 6. Oherwydd y mwyaf yr ydym yn byw yn yr ecosystem hon, rydym yn gwneud y cyd-destun Sbaenaidd yn fwy cynaliadwy na geofuma gml ond yn byw'r carisma o felancholy, sydd wedi'i ysbrydoli gan lwyddiannau eraill ac yn goddef coeg gyd-destunol.

Felly dewch i fyny. Os gwnaethoch chi ddechrau blog, fforwm neu dudalen un diwrnod, ewch ag ef yn ôl. Os oes gennych gynlluniau i agor un newydd, ymlaen mae lle i bawb.

Atebion 3 i "eiliadau pwysig 4 yn hanes Geofumadas"

 1. Cyfarchiad ffrind Mauricio
  Esboniad Crewyr Cartesia.org gabrielortiz.com a georumadas.com rydyn ni'n bobl wahanol.

  Gwaith gwych Gabriel's.

 2. Helo Gabriel, nawr fy mod i wedi darllen eich stori dwi'n sylwi ar y cyfan y buoch yn ei ddilyn i fod yr un fath â mi.

  Yno yn y 2005, fe wnes i ymrwymo i'r byd rhyfeddol hwn o GIS, yn enwedig ar gyfer y cynnydd mewn technolegau am ddim ac oherwydd bod y rhyngrwyd, a llu o ddigwyddiadau o'm cwmpas yn caniatáu i mi.

  Roedd fforwm Ortiz, Cartesia, gvSIG, Kosmo, ac ati, yn fannau lle buom yn cyfarfod ar sawl achlysur, fodd bynnag, roeddwn i'n fwy o'r byd go iawn, yn ddiffuant nid oeddwn yn hoffi neilltuo cymaint o amser i'r byd rhithwir, heddiw rwy'n cadw hynny os gwelwch yn dda, fodd bynnag, rwyf o'r farn y gallaf, ar ôl peth amser, gyflwyno'r llinellau hyn am barch ac edmygedd a gefais bob amser tuag atoch chi a geofumadas.

  Credaf fy mod i eisiau dechrau rhywbeth fel blog, yng nghanol yr 2007 / 2008, er mwyn dweud wrthych chi, ond roedd y bywyd go iawn yn fy ngwneud yn llwyr, roedd yn rhaid i mi neilltuo fy hun i'r dasg anodd o ofalu am berson arbennig iawn, rwy'n dal i wneud hynny ac felly rwy'n amau ​​y bydd yn dychwelyd y syniad o gynnal blog

  Yn olaf, a dylwn i fod wedi gwneud hynny ar y dechrau, hoffwn eich llongyfarch, gwn fod eich ymdrech wedi cael gwobr dda ac y bydd yn parhau i'w chael, pryd bynnag y gallaf ei darllen, rwy'n ofni weithiau gan y ffugwyr sydd rywsut yn eich beirniadu, ond rwy'n gwybod eich bod yn Wel rydych chi wedi gwybod sut i fanteisio arnynt i wella, heddiw does dim amheuaeth pa mor ddymunol yw darllen a dilyn eich camau.

  Hug fawr, o gyfarchion Venezuela ...

  Mauricio Márquez

 3. Helo, bore da.
  Rwyf wedi dilyn eich taith ers amser Cartesia, pan wnaeth txus, chi ac eraill, fanteisio ar Cartesia i ysgrifennu eich blogiau.
  Mae'ch blog bob amser wedi ymddangos yn wych, mae wedi bod yn ffordd gyfforddus a phleserus o fod yn ymwybodol o newyddion ein proffesiwn.
  Y stori yr wyf newydd ei darllen, gwelais gyffwrdd ac mae'n dangos bod pobl yn y stryd y tu ôl i flog, gyda'r ysgogiad a'r rhith o gyfrif a rhannu gwybodaeth.
  Fy llongyfarchiadau am yr holl flynyddoedd hyn.
  cyfarchion
  Juan Toro
  http://es.linkedin.com/in/juantororebollo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.