4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Dylem gael blog ...

Meddai fy rheolwr (HM), gyda'i olwg wedi'i ddatgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo trueni am beidio â gwybod y gair yr oedd dyn 73 oed wedi'i grybwyll cyn fy nghwyn ystyfnig ynghylch pam y cafodd y Rhyngrwyd ei ddatgysylltu â'r bwrdeistrefi a oedd yn gwneud gwaith cynnal a chadw stentaidd. Yn fwy na'i ddweud gyda'i ffordd naturiol o ddisgrifio golygfa 25 mlynedd o'i flaen a pham ei fod bob amser yn ymddangos fel petai'n cael ei swyno â fersiwn astral o realiti.

Fy nghyfarfod â'r gair Blog.

Dyna oedd fy nghyfarfod cyntaf â'r blog blog ym mis Medi 2005 er ei fod wedi cael ei gnoi am nifer o flynyddoedd ym myd awduron digidol ar ffurf blog.

Yna es i weithio yn Guatemala ac yno es i i'r mater eto. Erbyn hynny roedd Blogger yn fersiwn llai na digalon, gydag ychydig o dempledi mewn arlliwiau symudog. Nid oedd yn hawdd i mi ddeall ei swyddogaethau yn syml oherwydd mai ychydig oeddynt, gydag ychydig o nosweithiau fe'm hysbrydolwyd gan y syniad cychwynnol o ysgrifennu am dechnolegau CAD / CAM yn yr unig arddull exorcist roeddwn i'n ei hadnabod.

Ond y straen o beidio â chael digon o ddadleuon neu syniad o faint o bobl a allai fod â diddordeb mewn darllen, stopiais y mater ar ôl pedair erthygl ddiflas a dechreuais flog ufudd i'r melancholy o adael y wlad gyda'r penderfyniad cadarn i beidio â dychwelyd mewn amser hir. Felly cymerais fy agenda a braslunio teitlau 25 o straeon byrion posibl a allai gyd-fynd â'm hiraeth yn y nosweithiau unig hynny. Dechreuais ysgrifennu yn y gegin, yng nghwmni Almaeneg nad oedd fawr ddim yn gwybod sut i ddweud Diolch i chi pan wnes i weini gwydraid o sudd hylifedig i mi a baratoais gyda chawsau ffres o goed y tŷ hwnnw yr oedd y cwmni wedi eu llogi ar gyfer peirianwyr tramor. Yna byddwn yn rhoi cynnig ar sgwrs yn Saesneg ond y byddai Sgandinafia sych yn dweud diolch yn unig ac y byddai'n mynd yn ôl ar ei liniadur.

Roedd yn hawdd ysgrifennu'r straeon, roedd yn rhaid i chi wneud yr hyn yr oedd y pumed athro gradd yn gofyn i mi, gyda pheth cysylltiad llenyddol o'm dosbarth ysgrifennu yn fy mlwyddyn ffres o goleg. Roedd popeth yn llifo mor gyflym nes i mi ysgrifennu stori bron bob dydd, yn fy marn i, y peth gorau yr oedd wedi ei gynhyrchu er fy mod yn gweld golygydd proffesiynol yn gweithio yn y blynyddoedd yn ddiweddarach, roeddwn yn deall bod yr arddull yn gymhleth, fel y gall wneud i ni golli ysbrydoliaeth naturiol. Efallai ei bod yn dda peidio â gwybod gan fod fy straeon wedi dod yn ffo i'r cylch bach o ffrindiau a oedd yn eu mwynhau ac yn enwedig i wŷr gwlad yr ysgol breswyl honno lle treuliais rai blynyddoedd o'm llencyndod yn cnoi cil, dro ar ôl tro gyda dyfodiad rhwydweithiau wedyn. cymdeithasol.

Pan gyrhaeddais 25 erthygl, fe wnes i ei gyhoeddi mewn print a'i ryddhau felly ni fyddwn yn ysgrifennu mwy oni bai ei fod yn gais arbennig. Weithiau, rydw i wedi eu hailgylchu o gwmpas yma.

Fy nghyfarfod cyntaf â WordPress

chi egeomatesRoeddwn bob amser yn ofni WordPress, cefais amser caled yn mynd heibio'r golygu wp-config.php ac yna doeddwn i ddim yn gwybod ble i gerdded. Gyda chymorth ffrind o Fecsico, llwyddais i'w osod a gwneud fy pininos cyntaf gyda fersiwn hybrid rhwng arloesiadau technolegol a blogio ar y we. Ysgrifennais amseroedd i mi fy hun, amseroedd i eraill yn Serturist y Blogingeniería... nes i Francisco sylwi ei fod wedi ysgrifennu mwy i mi a bron iddo daflu allan.

Roedd yn gam diddorol yn fy mywyd, yna fe gollais ofn arddull css, newid y .httaccess, i dasgau php syml ac acronymau eraill a gyrhaeddodd mewn ychydig fisoedd: pennawd, bar ochr, troedyn, metatag, cm, xmlrpc , css, atom ... nid yw rhestr gyfan erioed wedi dod i ben.

Yn y pen draw, siaradais am Google Earth, rhai cymwysiadau mapio ar y we, ond roedd yn anodd iawn imi ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa fel y rhai yr oeddwn wedi eu hedmygu ers blynyddoedd: Cartesia a oedd yn bodoli o 2001 a GabrielOrtiz o 2003.

Un diwrnod yn 2007 cyhoeddodd Tomás, crëwr Cartesia ei fod wedi adeiladu Cartesianos ar WordPress MU, ac roedd croeso i bawb a oedd am gael blog am geomateg. Erbyn hynny roeddwn eisoes wedi dychwelyd i'm gwlad ar fenthyg a dechrau prosiect a oedd yn awgrymu cenhedlu cadastre amlbwrpas o dan fwrdeistrefi ar y cyd.

Geofumadas.cartesianos.com

Roedd yn hawdd dewis Geofumadas fel enw. Galwodd un o fy mentoriaid (JJ) arnaf o bryd i'w gilydd i eistedd o flaen bwrdd hirgrwn a thra roeddwn yn glanhau bwrdd Formica gyda rhwbiwr dywedodd:

- Dewch, gadewch i ni ysmygu coffi gyda blas gofodol.

Ar ôl gwneud rhai sgriblo ar y bwrdd anfonodd fi gyda'r gerdd fel y gallai droi'r diagram hwnnw yn drefn arferol ar gyfer y broses stentaidd. Yn y pen draw, galwais y foment ysbrydoledig honno «Geofumar»A phan ddechreuais osod y safle oedd yr enw.

Rhaid imi fod yn onest erbyn hynny nad oeddwn yn meddwl y byddwn yn dod yr hyn ydw i nawr. Roedd y dechreuadau yn eithaf gostyngedig, cymerodd sawl un ohonom wahoddiad Tomás ond ychydig o'r dycnwch i ysgrifennu gyda disgyblaeth obsesiynol. Mor naïf oedd fy synnwyr mai galvarezhn.cartesianos.com oedd yr url ar y dechrau, fel unrhyw safle cyntaf arall lle mae ei awdur yn ceisio tynnu sylw at ei enw yn hytrach na brand; er mai Geofumadas oedd ei bennawd bob amser. Ar ôl ychydig roedd angen ei drosglwyddo i geofumadas.cartesianos.com.

Fe'm dyfynnwyd ddwywaith yn y fforymau o Cartesia a'm hysbrydolodd er fy mod wedi herio mwy o feirniadaeth rhai a ganmolodd fy nymuniad da, ond roeddwn i'n cwestiynu fy ngallu i fod yn ddiniwed, yn ddieuog o gyd-destun ac ychydig iawn o bendantrwydd. Iddynt hwy mae'n rhaid i mi gymryd mwy o ddifrif yr her o ysgrifennu ar gyfer byd wedi'i globaleiddio heb anghofio bod gennyf gyfesuryn UTM, teulu, rhai ffrindiau, merch a blog.

Gwnaeth amser i'r ystadegau dyfu, daeth WordPress yn fwy cyfeillgar, gydag ategion a themâu yr oedd ewyllys da Tomás yn amhosibl cadw golwg arnynt gyda Cartesiaid. Prynais y parth geofumadas.com ond gwrthodais adael Cartesianos, mwy allan o ddiolchgarwch i Cartesia nag i'r 45 o ymwelwyr o safon y daeth y cartref â mi. Fodd bynnag, cododd y cyfle pan gyhoeddodd WordPress MU y dylid atal ei ddatblygiad er mwyn peidio â dyblygu ymdrech safleoedd WP Aml, felly gofynnais i Tomás a fyddai Cartesianos yn mynd yno.

- Os mai chi a chi yn unig sy'n ysgrifennu- Dywedodd wrthyf

Felly roeddwn i'n deall hynny fel caniatâd i fynd i Geofumadas.com.

Tomas a Geofumadas.com

geofumCymerodd 6 blynedd imi gwrdd â Tomás yn bersonol. Roeddem wedi siarad paragraffau hir er ei fod bob amser yn ymwneud â phynciau a amgryptiwyd ar ôl safonau OGC. Ond ar ôl tair taith i Ewrop, holl ffrwyth y blog, penderfynais fynd trwy Sbaen i gnoi ar y lliain bwrdd ac ymweld â rhai cefnogwyr.

Roedd yn ddoniol fy mod i wedi mynd ar goll eisiau gwybod sut roedd yr isffordd a fy iPad yn gweithio, gan mai fi yw'r un sy'n siarad llawer am fapiau. Roedd sylfaenydd Cartesia.org yn eistedd wrth ei ddesg wydr greision, yn gwisgo cot tan a sliperi caboledig iawn a barodd iddo edrych fel unrhyw beth ond syrfëwr. Pan gododd roeddwn i'n gallu gweld ei fod yn dalach nag yr oeddwn i'n ei ddychmygu, nid oedd tôn ei lais yn mynd gyda chymedrolwr ymosodol y fforymau yn ei swyddi cadarn o flaen y COITT er bod ei ysbryd o bobl dda wedi hela yn union gyda delwedd Peter Parker ym mhennod y Green Goblin.

Aeth merch gyda mi yno; Heddiw, rwy’n drist ei ddweud oherwydd ein bod yn anghofio fy mod yn tecstio ar ddiwedd y bwrdd nes i newyn gracio ar ôl bron i ddwy awr o siarad am ddelweddau Pleiades, orthorectification a chwmpas ZatocaConnect. Ymddiheurwyd am y tro cyntaf ac aethom i'r gornel am rywbeth i'w fwyta, gwelsom hi eto nes i ni aros am y cwstard ar gyfer pwdin ac y tro hwn, Tomas a ymddiheurodd.

-Yn gywir, mae'n ddrwg gennyf. Meddai, gyda mwy o garisma.  Ond gyda'r dyn hwn, nid ydym erioed wedi sgwrsio.

-Sut na, mae'n dangos. Dywedodd dynnu ei gwreiddiau mewn gwên gonestrwydd Caribïaidd.

Ac yna aethom yn ôl i ymgolli yn y sgwrs, buom yn siarad am fy mhlant y mae eu delweddau wedi tyfu mewn erthyglau cysylltiedig ar y blog, hefyd hwy nes eu bod allan o barch at waith y gwnaethom ddychwelyd i swyddfa Infoterra. I ffarwelio, rhoddais ganmoliaeth ar ffurf y drydedd ymddiheuriad i'r ferch a ddechreuodd chwysu dicter mewn picseli.

-Rhaid i chi wybod bod Tomás yn gyfrifol am hanner fy nghyflawniadau.

Ac fe gymerodd i ffwrdd â sgiliau'r ffensiwr.

-A phan oedd yn enwog ac yn wych, gadawodd Cartesianos.

Roedd y chwerthin yn werth yr eiliad, rhoesom gof bach i'w gilydd ac yna es i i fyny am fy galar trwy deithio ar Toledo gyda'r ferch nad oedd eisiau bod yn ganllaw ar ôl i ychydig o ffrindiau o Frasil ymuno â ni.

Casgliad

chi egeomatesRhaid i mi gwblhau'r erthygl hon oherwydd bod y traed 43,000 wedi cael eu gorffen ac maen nhw wedi gofyn i ni ddiffodd y dyfeisiau electronig, felly byddaf yn dod i ben mor fyr â phosibl.

Yn fwy nag eiliadau, maen nhw wedi bod yn bobl: HM, JJ, Tomás, maen nhw wedi bod yn bobl arwyddocaol yn y bennod hon rydw i newydd eu crynhoi mewn camau byr yma. Ond mae'r llwybr yn hirach ac mae yna bobl fwy arwyddocaol nag yr wyf wedi cwrdd â'r blog hwn. Mae rhai ohonyn nhw'n cydweithredu â mi, prin bod eraill yn darllen y penawdau, mae eraill yn dychwelyd yn y pen draw i weld a yw pigyn sy'n ymddangos yn gyfarwydd iddyn nhw yn cwympo i ffwrdd ac eraill yn cadw cyswllt parhaol trwy Skype, post neu rwydweithiau cymdeithasol.

Cymerodd llawer o ymdrech i gael 110,000 o ymweliadau misol, bron i gyd trwy dreial a chamgymeriad. Ymhen amser cyrhaeddodd y fersiwn ryngwladol (eGeomate.com) y daeth NG yn seicolegydd i mi a'r rhwydweithiau cymdeithasol a ryddhaodd y pwysau am benawdau pwysig. Rwy’n credu yn y broses ddemocrateiddio gwybodaeth a ddechreuodd eraill o fy mlaen; nawr rwy'n gwerthfawrogi'r cordiality y derbyniodd GabrielOrtiz a Cartesia fi, fe wnaeth hyn a mwy fy ysgogi i reidio Z! Yn lle cystadlu am hysbysebwyr, gweithio ar y cyd.

Rwyf wedi gweld llawer o syniadau yn mynd a dod, rhai yn rhy dda i farw drostynt. Mae WordPress a gvSIG wedi dangos imi fod y model ffynhonnell agored yr un mor addawol â meddalwedd berchnogol ac y bydd yn rhaid inni ymladd drosto, ag ef ac weithiau yn ei erbyn. Bob tro mae blog newydd yn cyrraedd gydag enw ei brif awdur, mae fy ngobaith yn cael ei aileni y gall rhywun arall deimlo hyn yn hapus ymhen 6 blynedd. Oherwydd po fwyaf ohonom sy'n byw gyda'n gilydd yn yr ecosystem hon, y mwyaf cynaliadwy yw'r cyd-destun Sbaenaidd na geofuma gml ond sy'n byw carisma melancholy, sy'n cael ei ysbrydoli gan lwyddiannau eraill ac yn goddef coegni cyd-destunol.

Felly dewch i fyny. Os gwnaethoch chi ddechrau blog, fforwm neu dudalen un diwrnod, ewch ag ef yn ôl. Os oes gennych gynlluniau i agor un newydd, ymlaen mae lle i bawb.

3 Yn ymateb i "4 eiliad bwysig yn hanes Geofumadas"

 1. Cyfarchiad ffrind Mauricio
  Esboniad Crewyr Cartesia.org gabrielortiz.com a georumadas.com rydyn ni'n bobl wahanol.

  Gwaith gwych Gabriel's.

 2. Helo Gabriel, nawr fy mod i wedi darllen eich stori dwi'n sylwi ar y cyfan y buoch yn ei ddilyn i fod yr un fath â mi.

  Yno yn y 2005, fe wnes i ymrwymo i'r byd rhyfeddol hwn o GIS, yn enwedig ar gyfer y cynnydd mewn technolegau am ddim ac oherwydd bod y rhyngrwyd, a llu o ddigwyddiadau o'm cwmpas yn caniatáu i mi.

  Roedd fforwm Ortiz, Cartesia, gvSIG, Kosmo, ac ati, yn fannau lle buom yn cyfarfod ar sawl achlysur, fodd bynnag, roeddwn i'n fwy o'r byd go iawn, yn ddiffuant nid oeddwn yn hoffi neilltuo cymaint o amser i'r byd rhithwir, heddiw rwy'n cadw hynny os gwelwch yn dda, fodd bynnag, rwyf o'r farn y gallaf, ar ôl peth amser, gyflwyno'r llinellau hyn am barch ac edmygedd a gefais bob amser tuag atoch chi a geofumadas.

  Credaf fy mod i eisiau dechrau rhywbeth fel blog, yng nghanol yr 2007 / 2008, er mwyn dweud wrthych chi, ond roedd y bywyd go iawn yn fy ngwneud yn llwyr, roedd yn rhaid i mi neilltuo fy hun i'r dasg anodd o ofalu am berson arbennig iawn, rwy'n dal i wneud hynny ac felly rwy'n amau ​​y bydd yn dychwelyd y syniad o gynnal blog

  Yn olaf, a dylwn i fod wedi gwneud hynny ar y dechrau, hoffwn eich llongyfarch, gwn fod eich ymdrech wedi cael gwobr dda ac y bydd yn parhau i'w chael, pryd bynnag y gallaf ei darllen, rwy'n ofni weithiau gan y ffugwyr sydd rywsut yn eich beirniadu, ond rwy'n gwybod eich bod yn Wel rydych chi wedi gwybod sut i fanteisio arnynt i wella, heddiw does dim amheuaeth pa mor ddymunol yw darllen a dilyn eich camau.

  Chwaer cwtsh, cyfarchion o Venezuela ...

  Mauricio Márquez

 3. Helo, bore da.
  Rwyf wedi dilyn eich taith ers amser Cartesia, pan wnaeth txus, chi ac eraill, fanteisio ar Cartesia i ysgrifennu eich blogiau.
  Mae'ch blog bob amser wedi ymddangos yn wych, mae wedi bod yn ffordd gyfforddus a phleserus o fod yn ymwybodol o newyddion ein proffesiwn.
  Y stori yr wyf newydd ei darllen, gwelais gyffwrdd ac mae'n dangos bod pobl yn y stryd y tu ôl i flog, gyda'r ysgogiad a'r rhith o gyfrif a rhannu gwybodaeth.
  Fy llongyfarchiadau am yr holl flynyddoedd hyn.
  cyfarchion
  Juan Toro
  http://es.linkedin.com/in/juantororebollo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.